Загальний документ «Визначення напрямків галузей економіки, що визначаються при акредитації органів з сертифікації систем менеджменту»

ЗД-08.00.01:ред. 05

1 Сфера застосування

Документ є обов’язковими для персоналу з акредитації, який залучається  до проведення  робіт з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту якості та органів з сертифікації систем менеджменту навколишнього середовища .

2 Терміни та визначення

2.1 У цьому документі використані терміни та визначення  наведені  в ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 та ISO 17000:2004.

2.2 У цій методиці використані такі скорочення:

ОСМ – орган з сертифікації систем менеджменту;

ОСМЯ – орган з сертифікації систем менеджменту якості;

ОСМНС – орган з сертифікації систем менеджменту навколишнього середовища;

NACE – статистична номенклатура економічної діяльності;

КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності.

2.3 Документ розроблено з урахуванням документу IAF ID1:2014 “IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation”.

3 Загальні положення

3.1 Цей документ забезпечує простежуваність галузей акредитацій до статистичної номенклатури економічної діяльності NACE версія 2, яку опубліковано Комісією Європейських Співтовариств (офіційний Вісник L 393/1, 30.12.2006) і розроблений з метою забезпечення узгодженого застосування персоналом з акредитації стандарту ISO/IEC 17021:2011 та стандарту ISO/IEC 17011.

3.2 Секції T та U з NACE версія 2, включаючи коди 97, 98 та 99 не включені до переліку у Додатку 1. Використання цих галузей для опису “технічних сфер” для системи менеджменту, про які йдеться в ISO/IEC 17021:2011, п. 7.1.1, є обмеженим.

3.3 Сфера акредитації ОСМ має визначатись напрямками галузей економіки та відповідним порядковим № напрямку галузі економіки як наведено у Додатку 1. Коди NACE та коди КВЕД надаються як інформативні.

Для сфери акредитації ОСМНС в Додатку 2 для напрямків галузей економіки надаються приклади загальних аспектів навколишнього середовища.

За необхідності напрямок(ки) галузі(ей) економіки можуть обмежуватись окремими видами діяльності у графі  ”Назва виду економічної діяльності” у «Сфері акредитації» (Ф-08.10.17) формулюється відповідне виключення (наприклад, “Добувна промисловість, крім добування вуглеводнів”).

Додаток 1

Сфера акредитації ОСМЯ

Порядковий

№ напрямку галузі економіки

Назва напрямку галузі економіки

Код NACE

Код КВЕД

 1. Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство та мисливство

01, 02, 03

 2. Добувна промисловість

05, 06, 07, 08, 09

 3. Харчова промисловість та виробництво тютюнових виробів

10, 11, 12

 4. Текстильна промисловість та пошиття одягу

13, 14

 5. Виробництво шкіри та виробів із шкіри

15

 6. Деревообробна промисловість

16

 7. Целюлозно-паперова промисловість

17

 8. Видавнича справа

58.1, 59.2

 9. Поліграфічна діяльність та тиражування записів на магнітних носіях

18

 10. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

19

 11. Виробництво ядерного палива

24.46

 12. Хімічна промисловість

20

 13. Фармацевтична промисловість

21

 14. Виробництво гумових та пластмасових виробів

22

 15. Виробництво неметалевих мінеральних виробів

23, окрім 23.5 та 23.6

 16. Виробництво цементу та виробів з нього

23.5 та 23.6

 17. Металургія та оброблення металу

24 окрім 24.46,

25 окрім 25.4, 33.11

 18. Машинобудування

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

 19. Виробництво електричного та електронного устаткування

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

 20. Суднобудування та морські споруди

30.1, 33.15

 21. Виробництво авіаційної та космічної техніки

30.3, 33.16

 22. Виробництво транспортних засобів (автомобілів, поїздів, велосипедів та інших)

29, 30.2, 30.9, 33.17

 23. Інше виробництво, не віднесене до перелічених угруповань

31, 32, 33.19

 24. Переробка вторинної сировини

38.3

 25. Виробництво електроенергії

35.1

 26. Виробництво газу

35.2

 27. Виробництво води

35.3, 36

 28. Будівництво

41, 42, 43

 29. Оптова та роздрібна торгівля; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих та побутових виробів

45, 46, 47, 95.2

 30. Послуги готелів та ресторанів

55, 56

 31. Послуги транспорту, зберігання та зв’язку

49, 50, 51, 52, 53, 61

 32. Послуги з фінансового посередництва, послуги з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

64, 65, 66, 68, 77

 33. Послуги у сфері інформатизації

58.2, 62, 63.1

 34. Послуги з досліджень і розробок

71, 72,

74 окрім 74.2 та 74.3

 35. Інші послуги

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

 36. Послуги у сфері державного управління

84

 37. Послуги у сфері освіти та виховання

85

 38. Послуги у сфері охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги

75, 86, 87, 88

 39. Інші соціальні послуги

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79,

90, 91, 92, 93, 94, 96

 

Додаток 2 


Сфера акредитації ОСМНС

Порядковий

№ напрямку галузі економіки

Назва напрямку галузі економіки

Код NACE Код КВЕД

Приклади загальних аспектів навколишнього середовища

1. Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство та мисливство

01, 02, 03

Пестициди / гербіциди тощо
 2. Добувна промисловість

05, 06, 07, 08, 09

Небезпечні відходи тощо
 3. Харчова промисловість та виробництво тютюнових виробів

10, 11, 12

Очистка промислових стічних вод, споживання енергії, пестициди тощо
 4. Текстильна промисловість та пошиття одягу

13, 14

Промислові неочищені стічні води, споживання енергії, тверді відходи; зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів тощо
 5. Виробництво шкіри та виробів із шкіри

15

Очистка промислових стічних вод, тверді відходи; зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів тощо
 6. Деревообробна промисловість

16

Тверді відходи, споживання енергії тощо
 7. Целюлозно-паперова промисловість

17

Очистка промислових стічних вод, викиди в атмосферу, зберігання небезпечних хімікатів тощо
 8. Видавнича справа

58.1, 59.2

Тверді відходи, зберігання небезпечних хімікатів, споживання енергії  тощо
 9. Поліграфічна діяльність та тиражування записів на магнітних носіях

18

Тверді відходи, зберігання небезпечних хімікатів, споживання енергії  тощо
 10. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

19

Зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів, очистка промислових стічних вод, небезпечні викиди в атмосферу, небезпечні відходи тощо
 11. Виробництво ядерного палива

24.46

Радіація / радіоактивність тощо
 12. Хімічна промисловість

20

Зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів, очистка промислових стічних вод, небезпечні викиди в атмосферу, небезпечні відходи тощо
 13. Фармацевтична промисловість

21

Зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів, очистка промислових стічних вод, небезпечні відходи тощо
 14. Виробництво гумових та пластмасових виробів

22

Зберігання небезпечних великих кількостей хімікатів,

 

очистка промислових стічних вод, небезпечні викиди в атмосферу, небезпечні відходи тощо

 15. Виробництво неметалевих мінеральних виробів

23, окрім 23.5 та 23.6

Споживання енергії тощо
 16. Виробництво цементу та виробів з нього

23.5 та 23.6

Викиди в атмосферу, тверді відходи тощо
 17. Металургія та оброблення металу

24 окрім 24.46,

25 окрім 25.4, 33.11

Тверді відходи, зберігання небезпечних хімікатів, споживання енергії тощо
 18. Машинобудування

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Небезпечні відходи, зберігання небезпечних хімікатів, промислові стічні води тощо
 19. Виробництво електричного та електронного устаткування

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Небезпечні відходи, зберігання небезпечних хімікатів, промислові стічні води тощо
 20. Суднобудування та морські споруди

30.1, 33.15

Небезпечні відходи, зберігання небезпечних хімікатів, промислові стічні води, тверді відходи тощо
 21. Виробництво авіаційної та космічної техніки

30.3, 33.16

Небезпечні відходи, зберігання небезпечних хімікатів, промислові стічні води, тверді відходи тощо
 22. Виробництво транспортних засобів (автомобілів, поїздів, велосипедів та інших)

29, 30.2, 30.9, 33.17

Небезпечні відходи, зберігання небезпечних хімікатів, промислові стічні води, тверді відходи тощо
 23. Інше виробництво, не віднесене до перелічених угруповань

31, 32, 33.19

Тверді відходи, промислові стічні води, викиди в атмосферу тощо
 24. Переробка вторинної сировини

38.3

Небезпечні відходи, тверді відходи, санітарні стічні води тощо
 25. Виробництво електроенергії

35.1

Викиди в атмосферу, промислові стічні води тощо
 26. Виробництво газу

35.2

Викиди в атмосферу тощо
 27. Виробництво води

35.3, 36

Очищення стоків питної води тощо
 28. Будівництво

41, 42, 43

Санітарні стічні води, шумове забруднення, споживання енергії тощо
 29. Оптова та роздрібна торгівля; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих та побутових виробів

45, 46, 47, 95.2

Зберігання небезпечні хімікатів, санітарні стічні води тощо
 30. Послуги готелів та ресторанів

55, 56

Тверді відходи, зберігання небезпечних хімікатів, санітарні стічні води, пестициди тощо
 31. Послуги транспорту, зберігання та зв’язку

49, 50, 51, 52, 53, 61

Масове зберігання нафти, споживання енергії, зберігання небезпечних хімікатів, викиди в атмосферу тощо
 32. Послуги з фінансового посередництва, послуги з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

64, 65, 66, 68, 77

Споживання енергії, викиди в атмосферу тощо
 33. Послуги у сфері інформатизації

58.2, 62, 63.1

Споживання енергії, небезпечні відходи, тверді відходи
 34. Послуги з досліджень і розробок

71, 72,

74 окрім 74.2 та 74.3

Зберігання небезпечних хімікатів, небезпечні відходи, викиди в атмосферу, санітарні стічні води тощо
 35. Інші послуги

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Зберігання небезпечних хімікатів, небезпечні відходи тощо
 36. Послуги у сфері державного управління

84

Споживання енергії, тверді відходи тощо
 37. Послуги у сфері освіти та виховання

85

Споживання енергії, тверді відходи тощо
 38. Послуги у сфері охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги

75, 86, 87, 88

Небезпечні біологічні відходи, радіація / радіоактивність, санітарні стічні води
 39. Інші соціальні послуги

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79,

90, 91, 92, 93, 94, 96

Багато варіантів