Загальний документ НААУ «Спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами»

(ЗД-08.01.34, редакція 02 від 20.04.2017)

 

Модулі оцінки відповідності

Модуль А (внутрішній контроль виробництва) (без залучення  призначеного органу)

Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) (з залученням  призначеного органу)

Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу) (з залученням  призначеного органу)

Модуль В (експертиза типу) (з залученням  призначеного органу)

Модуль С (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва) (без залучення  призначеного органу)

Модуль C1 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) (з залученням  призначеного органу)

Модуль C2 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу) (з залученням  призначеного органу)

Модуль D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) (з залученням  призначеного органу)

Модуль D1 (забезпечення якості виробничого процесу) (з залученням  призначеного органу)

Модуль E (відповідність типові на основі забезпечення якості продукції) (з залученням  призначеного органу)

Модуль E1 (забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції) (з залученням  призначеного органу)

Модуль F (відповідність типові на основі перевірки продукції) (з залученням  призначеного органу)

Модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції) (з залученням  призначеного органу)

Модуль G (відповідність на основі перевірки одиниці продукції) (з залученням  призначеного органу)

Модуль H (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості) (з залученням  призначеного органу)

Модуль H1 (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту) (з залученням  призначеного органу)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

з електромагнітної сумісності обладнання

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від  16 грудня 2015 р. № 1077

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, В, С

В

Назва продукції

Апаратура або стаціонарна установка, крім: 1) радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679; 2) вироби авіаційної техніки у значенні, наведеному в пункті 27 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України; авіаційні компоненти та обладнання у значенні, наведеному в пункті 51 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України, а також обладнання, що використовується для управління повітряним судном із землі; 3) радіообладнання, що використовується радіоаматорами згідно з визначеннями, наведеними у регламентах радіозв’язку, які прийняті відповідно до Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікованими Законом України від 15 липня 1994 р. № 116/94-ВР, крім випадків, коли таке обладнання надано на ринку. Комплекти компонентів, призначених для складення радіоаматорами та наданих на ринку радіообладнання, що було модифіковано радіоаматорами для власного використання, не вважаються радіообладнанням, наданим на ринку; 4) обладнання, яке за своїми фізичними характеристиками: не здатне створювати електромагнітні випромінювання чи призводити до появи електромагнітних випромінювань, що перевищують рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне та інше обладнання функціонує за призначенням; функціонує без неприпустимого погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад, які зазвичай виникають під час його використання за призначенням; 5) комплекти обладнання для проведення випробувань, виготовлені за індивідуальними замовленнями та призначені для використання фахівцями виключно із зазначеною метою на об’єктах для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Спеціальні вимоги до призначених органів

56. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від організації або апаратури, яку він оцінює. Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та / або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складанні, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності цього органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 57. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування апаратури, яку вони оцінюють, або представниками будь-якої з цих сторін, проводити роботи з монтажу, проектування апаратури, яку вони оцінюють, або представниками цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваної апаратури, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої апаратури в особистих цілях. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування. Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання залученими ними дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності цих органів. 58. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути технічно компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які могли б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності. 59. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань згідно з додатком 3 та завдань, для виконання яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи виконуються ці завдання безпосередньо органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність. Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду або категорії апаратури, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні: власний та / або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності; описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність; процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу. Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази. 60. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати: технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи був призначений; знання вимог, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення; знання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та ЄС щодо умов обігу на ринку апаратури, яку він оцінює; навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінки відповідності. 61. Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівників, заступників керівників та персоналу, відповідальних за виконання завдань з оцінки відповідності. Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів. 62. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань згідно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію. 63. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати поінформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність. Призначені органи повинні брати участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 76 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЛІФТІВ

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2009 р. № 465

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В+F,  В+E, В+D, Н+F, Н+E, Н+D, G, Н

В+F,  В+E, В+D, Н+F, Н+E, Н+D, G, Н

Назва продукції

Ліфти,  які  обслуговують  будівлі,  мають кабіни,  що  рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом нахилу не більш як 15 град.  від вертикалі і призначаються  для  перевезення людей; людей і вантажів; тільки вантажів

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2008 р. № 748

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В+С, В+E, В+D, В+F, G

В, В+E, В+D, В+F, G

Назва продукції

Водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі і мають номінальну вихідну потужність від 4 до 400 кВт, крім: - котли, призначені для роботи  на  паливі (відпрацьованому промисловому газі, біогазі тощо), яке за властивостями відрізняється від рідкого та газоподібного палива; - варочні пристрої  та пристрої,  що призначені для обігрівання приміщень і мають додаткову функцію постачання  гарячої  води  для центрального опалення і питної гарячої води; - пристрої номінальною  теплопродуктивністю менш як 6  кВт з циркуляцією самопливом,  призначені для одержання запасів питної гарячої води; - котли індивідуального виробництва; - блоки когенерації, призначені для одночасного  вироблення тепла та електроенергії.

 

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

приладів, що працюють на газоподібному паливі

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 24 вересня 2008 р. № 856

 

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В+С, В+E, В+D, В+F, G

В, В+E, В+D, В+F, G

Назва продукції

Прилади, що використовуються для приготування  їжі, освітлення, охолодження, прання, обігрівання і одержання гарячої води (температура теплоносія   чи гарячої  води не повинна перевищувати 105 град.C). Пальники з примусовою тягою і нагрівальне чи опалювальне обладнання, що оснащується такими пальниками. Запобіжні пристрої, контрольні чи  регулювальні  пристрої і вузли (зокрема  енергозалежні), призначені для використання у приладів чи під час їх  складання  (далі - складові частини приладів), що реалізуються в торговельній мережі (крім пальників з примусовою тягою і нагрівальним  чи  опалювальним  обладнанням, оснащеним такими пальниками).

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

безпеки обладнання, що працює під тиском

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 19 січня 2011 р. № 35

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, Aa, Dd, Ee, В+Cc, В+Е, Bb+D, Bb+F, Н, B+D, B+F, G, Hh

Aa, Dd, Ee, В+Cc, В+Е, Bb+D, Bb+F, Н, B+D, B+F, G, Hh

Назва продукції

Обладнання, що працює під тиском,  надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара: 1) посудини,  що  працюють  під тиском,  надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара; 2) прилади  та  агрегати місткістю понад два літри для одержання  пари або гарячої води з температурою понад 110 град.C , що підігріваються  полум'ям  або  іншим чином і яким загрожує небезпека  перегріву  (в тому числі автоклави та скороварки),  або інше обладнання та агрегати,  якщо виробник має намір вводити їх в обіг як обладнання, що працює під тиском; 3) трубопроводи; 4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110 град.C,  які вручну забезпечуються твердим паливом і добуток експлуатаційного тиску на місткість (PS x V) яких перевищує 50 бар на літр; 5) запобіжні пристрої та прилади, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара. Крім продукції, зазначеної в п.4 технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

простих посудин високого тиску

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1025

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В, С1, С2, С

В, С1, С2

Назва продукції

Прості посудини високого тиску , які виготовляються серійно та мають такі характеристики: 1) посудини є зварними, піддаються внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара і призначені для наповнення повітрям або азотом і не призначеними для вогневого нагрівання; 2) деталі та вузли, що впливають на міцність посудини під тиском, повинні виготовлятися з якісної нелегованої сталі або нелегованого алюмінію, або алюмінієвих сплавів, не зміцнених шляхом старіння; 3) посудина повинна складатися з: циліндричної частини з круговими поперечними перерізами, закритими випуклими назовні та/або пласкими днищами, що мають ту саму вісь обертання, що і циліндрична частина; двох випуклих назовні днищ з однією віссю обертання; 4) максимальний робочий тиск посудини не повинен перевищувати 30 бар, а добуток такого тиску на об’єм посудини (PS x V) — 10 тис. бар на 1 літр; 5) мінімальна робоча температура не повинна бути нижче – 50 °C, а максимальна робоча температура — вище + 300 °C для посудин із сталі і + 100 °C для посудин з алюмінію або його сплавів. Крім: - посудини, спеціально спроектовані для використання у сфері ядерних технологій, пошкодження яких може призвести до витоку радіоактивних речовин; - посудини, спеціально призначені для встановлення на водних та повітряних суднах або приведення їх у рух; вогнегасники.

Спеціальні вимоги до призначених органів

51. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону. 52. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів, установленим законом, та спеціальним вимогам до таких органів, визначеним у пунктах 52—60 цього Технічного регламенту. Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств 53. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт з оцінки відповідності субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен перевірити відповідність зазначеного субпідрядника або підприємства вимогам, визначеним у пунктах 52—60 цього Технічного регламенту, та повідомити про це органу, що призначає. 54. Призначені органи несуть відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами незалежно від їх місцезнаходження. 55. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності за згодою замовника. 56. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними. Обов’язки призначених органів стосовно провадження їх діяльності 57. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами, визначеними в додатку 2 Технічного регламенту. 58. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб, без зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені органи повинні провадити свою діяльність з належним урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної посудини та масового чи серійного характеру виробничого процесу, а також дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності посудини вимогам Технічного регламенту. 59. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не дотримані суттєві вимоги щодо безпечності, визначені в додатку 1 Технічного регламенту, та вимоги  відповідних стандартів, включених до переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікацій, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати сертифікат. 60. У разі коли під час проведення моніторингу відповідності після видачі сертифіката призначений орган виявить, що посудина вже не відповідає вимогам Технічного регламенту, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупинити дію сертифіката або його скасувати.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо неавтоматичних зважувальних приладів

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 16 грудня 2015 р. № 1062

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В, D, D1, F, F1, G

В, D, D1, F, F1, G

Назва продукції

Неавтоматичні зважувальні прилади.

Спеціальні вимоги до призначених органів

56. Орган з оцінки відповідності може бути призначений за умови, що він відповідає загальним вимогам до призначених органів, що визначені законом, а також спеціальним вимогам, установленим пунктами 57-64  Технічного регламенту. 57. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною - особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач. Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні приладів, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 58. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальниками, виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування приладів, які вони оцінюють, або представниками будь-якої з таких сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінених приладів, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких приладів в особистих цілях. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні приладів, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у провадженні такої діяльності. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні провадити діяльність, яка не суперечить незалежності їх суджень або доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання консультаційних послуг. Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати відсутність впливу діяльності субпідрядників або дочірніх підприємств, які ним залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності такого органу. 59. Орган з оцінки відповідності та його персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності добросовісно та на відповідному технічному рівні, бути вільними від будь-якого тиску та заохочення, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на їх судження або результати діяльності з оцінки відповідності, особливо осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності. 60. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання з оцінки відповідності, встановлені в додатку 2  Технічного регламенту та стосовно яких він призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність. Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії приладів, стосовно якої він призначений, повинен: -          мати кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності; - мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики та процедури, що дають змогу розрізняти діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність; -  процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його структури, ступеня складності технології виробництва продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу. Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази. 61. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати: - ґрунтовну технічну і професійну підготовку з питань проведення оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначений; - достатній рівень знань про вимоги до проведення робіт з оцінки відповідності, а також відповідні повноваження; - знання суттєвих вимог, стандартів, передбачених переліком національних стандартів, положень законодавства щодо умов обігу на ринку України приладів, які такий орган оцінює, а також відповідних положень законодавства Європейського Союзу; - навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують виконання робіт з оцінки відповідності. 62. Органи з оцінки відповідності, їх керівники, заступники керівників та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності повинні мати гарантовану неупередженість. Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів. 63. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно інформації, одержаної під час виконання завдань згідно з додатком 2 Технічного регламенту, крім подання її у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. 64. Призначений орган повинен брати участь у провадженні діяльності із стандартизації або інформувати персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність. Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної або міжсекторальної групи призначених органів, утвореної відповідно до пункту 77  Технічного регламенту, інформувати персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовувати як загальні настанови документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи.  

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

безпечності іграшок

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 11 липня 2013 р. № 515

 

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, В, С

В

Назва продукції

Іграшки. Крім: - гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні; - транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння; - парові машини; - пращі та катапульти.

      Спеціальні вимоги до призначених органів

64. Призначений орган з оцінки відповідності повинен: застосовувати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, з метою забезпечення прозорості та можливості їх повторення; використовувати засоби, необхідні для належного виконання технічних і адміністративних завдань, пов’язаних з проведенням оцінки відповідності. 65. Персонал, що провадить діяльність з оцінки відповідності, повинен відповідати таким вимогам: мати належну технічну і професійну підготовку з питань діяльності з оцінки відповідності, яку провадить відповідний призначений орган з оцінки відповідності; володіти знаннями про основні вимоги щодо безпечності іграшок, вимоги, що містяться у національних стандартах з переліку національних стандартів, які застосовуються, відповідних технічних регламентів і нормативно-правових актів щодо їх застосування; володіти навичками складення документів (сертифікати, звіти та протоколи), що застосовуються в процесі проведення оцінки відповідності. 66. Призначений орган з оцінки відповідності, його керівництво та персонал, що безпосередньо проводить оцінку відповідності, повинні діяти неупереджено. Розмір оплати праці керівництва та персоналу не повинен залежати від кількості проведених процедур оцінки відповідності чи їх результатів. 67. Персонал призначеного органу з оцінки відповідності зобов’язаний зберігати комерційну таємницю стосовно інформації, що стала відома під час виконання завдань з оцінювання, за винятком взаємодії з органами виконавчої влади.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

низьковольтного електричного обладнання

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2015 р. № 1067

 

Модулі оцінки відповідності   Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А

-

Назва продукції

Електрообладнання, призначене для використання за номінальної напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму, крім обладнання та явищ, зазначених у додатку 1 Технічного регламенту

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 3 вересня 2008 р. № 787

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, G

G

Назва продукції

Нові холодильні прилади, що живляться від мережі електричного струму. Крім: холодильні прилади, що живляться від інших джерел енергії, зокрема акумуляторів, та на побутові абсорбційні холодильні прилади і прилади, що виготовлені для одноразового використання.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Засобів індивідуального захисту

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2008 р. № 761

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, В+С, В+D

В, В+D

Назва продукції

Засоби індивідуального захисту,  що належать до  другої та третьої категорії. Крім продукції, зазначеної в п.6 технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

безпеки машин

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 30 січня 2013 р. № 62  

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Внутрішній контроль виробництва машин, 

Перевірка типу, Цілковите забезпечення якості

Перевірка типу, Цілковите забезпечення якості

Назва продукції

Мащина та устаткування (додатки 9, 10 технічного регламенту). Крім продукції, зазначеної в п.4 технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

1. Призначений орган з оцінки відповідності, його керівник і персонал, відповідальні за випробування під час проведення перевірок, не повинні бути розробником, виробником, постачальником чи встановлювачем машин, які вони перевіряють, а також уповноваженим представником будь-якої з цих сторін. Вони не повинні залучатися безпосередньо або як уповноважені представники до розроблення, виготовлення, реалізації чи технічного обслуговування таких машин. Однак це не повинно виключати можливості обміну технічною інформацією між виробником і призначеним органом. 2. Призначений орган з оцінки відповідності і його персонал повинні проводити випробування під час проведення перевірок з найвищим рівнем професійної добросовісності та технічної компетентності і бути вільними від будь-якого тиску та заохочень, зокрема фінансових, що можуть впливати на їх оцінки або результати перевірок, особливо з боку осіб чи груп осіб, які заінтересовані у результатах перевірок. 3. Призначений орган з оцінки відповідності стосовно кожного типу машин, щодо якого він призначений, повинен мати у своєму розпорядженні персонал з технічними знаннями та достатнім і відповідним досвідом виконання оцінки відповідності. Він повинен мати засоби, необхідні для виконання належним чином технічних і адміністративних завдань, пов’язаних з проведенням перевірок, а також мати доступ до обладнання, необхідного для проведення особливих перевірок. 4. Персонал, відповідальний за проведення перевірок, повинен мати: належну технічну і професійну підготовку; задовільні знання вимог щодо випробувань, які вони проводять, та відповідний досвід проведення таких випробувань; вміння складати сертифікати, звіти та протоколи, необхідні для засвідчення достовірності проведених випробувань. 5. Повинна бути гарантована неупередженість персоналу, що проводить перевірки. Винагорода цього персоналу не повинна залежати від кількості проведених випробувань або результатів таких випробувань. 6. Призначений орган з оцінки відповідності повинен мати договір страхування цивільно-правової відповідальності. 7. Персонал призначеного органу з оцінки відповідності повинен бути зобов’язаний зберігати професійну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань згідно з Технічним регламентом безпеки машин, за винятком взаємодії з органами виконавчої влади. 8. Призначені органи з оцінки відповідності повинні брати участь у координації діяльності з оцінки відповідності з іншими призначеними органами. Вони повинні також самостійно брати участь або мати представників у технічних комітетах стандартизації, або забезпечувати свою інформованість про стан відповідних стандартів.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

з підтвердження відповідності паковання

(пакувальних матеріалів) та відходів паковання

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держспоживстандарту України від 24.12.2004  N 289 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25 січня 2005 р. за №95/10375

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Аа,  F

Аа,  F

Назва продукції

Споживча тара, тобто паковання, що становить товарну одиницю для кінцевого користувача чи споживача в момент купівлі. Групова тара, що становить на момент купівлі групу певної кількості одиниць товару незалежно, чи продається остання як така кінцевому користувачу або споживачу,  чи вона слугує лише як засіб доповнення у момент продажу; її можна зняти з продукту, не завдаючи шкоди його характеристикам. Транспортна  тара, що полегшує переміщення та транспортування певної кількості одиниць товару чи згрупованих товарів з метою уникнення   механічного  пошкодження  при транспортуванні. Крім: автомобільні, залізничні, морські чи авіаційні контейнери.

 

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

будівельних виробів, будівель і споруд

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А,  D, В+D, В+F

В+D, В+F

Назва продукції

Будівельні вироби, будівлі і споруди

 

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

морського обладнання

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1103

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В+С, В+D, В+Е, В+F, Н, G

В, В+D, В+Е, В+F, Н, G

Назва продукції

Морське обладнання, призначене для розміщення на борту судна під прапором України. Крім: морське обладнання, що було розміщено на борту судна до набрання чинності Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом
Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 193

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Аa, D, G

Аa, D, G

Назва продукції

Послуги з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Спеціальні вимоги до призначених органів

15. Призначений  орган повинен мати досвід діяльності у сфері виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як п'ять років, а  аудитори повинні мати вищу освіту в галузі залізничного транспорту.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3), Перевірка типу (Додаток 4), Перевірка продукції (Додаток 5), Забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва медичних виробів (Додаток 6), Забезпечення функціонування системи управління якістю продукції (Додаток 7), Здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Додаток 8), Клінічне оцінювання медичних виробів (Додаток 10)

Забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю

(Додаток 3), Перевірка типу (Додаток 4), Перевірка продукції (Додаток 5), Забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва медичних виробів (Додаток 6), Забезпечення функціонування системи управління якістю продукції (Додаток 7)

 

Назва продукції

Медичні вироби. Крім продукції, зазначеної в п.5 технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

До складу комісії, утвореної для оцінки системи управління якістю органом з оцінки відповідності, включається принаймні один спеціаліст, що має досвід оцінювання відповідних технологій, що перевіряються.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО АКТИВНИХ  МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ , ЯКІ ІМПЛАНТУЮТЬ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 2),  Перевірка типу (Додаток 3),  Перевірка продукції (Додаток 4), Забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва (Додаток 5), Клінічне оцінювання активних медичних виробів, які імплантують (Додаток 7)

 

Забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 2),  Перевірка типу (Додаток 3),  Перевірка продукції (Додаток 4), Забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва (Додаток 5)

 

 

Назва продукції

Медичні вироби та допоміжні засоби до них. Крім продукції, зазначеної в п.5 технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

До складу комісії, утвореної для оцінки системи управління якістю органом з оцінки відповідності, включається принаймні один спеціаліст, що має досвід оцінювання відповідних технологій, що перевіряються.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ in vitro

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Внутрішній контроль виробництва медичних виробів для діагностики in vitro (Додаток 3),  Забезпечення функціонування комплексної системи забезпечення якості (Додаток 4),  Перевірка типу (Додаток 5),  Перевірка продукції (Додаток 6), Забезпечення якості виробництва (Додаток 7)

 

Внутрішній контроль виробництва медичних виробів для діагностики in vitro (Додаток 3),  Забезпечення функціонування комплексної системи забезпечення якості (Додаток 4),  Перевірка типу (Додаток 5),  Перевірка продукції (Додаток 6), Забезпечення якості виробництва (Додаток 7)

Назва продукції

Медичні вироби для діагностики in vitro та їх допоміжні засоби

Спеціальні вимоги до призначених органів

До складу комісії, утвореної для оцінки системи управління якістю органом з оцінки відповідності, включається принаймні один спеціаліст, що має досвід оцінювання відповідних технологій, що перевіряються.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ МИЙНИХ ЗАСОБІВ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 408)

 

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А1,  F1

А1,  F1

Назва продукції

Засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на території України для потреб споживача (користувача). Мийні засоби, призначені для замочування, полоскання, підкрохмалювання, апретування, пом’якшування або вибілювання виробів з тканин. Мийні засоби, призначені для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміжного обладнання, інструментарію, апаратури тощо. Інші мийні засоби, призначені для використання під час прання та очищення. Крім: - мило тверде; - косметичні засоби; - поверхнево-активні речовини, які мають дезінфікуючі властивості; - мийні засоби, що містять не більш як 0,2 відсотка поверхнево-активних речовин.

Спеціальні вимоги до призначених органів

До складу комісії, утвореної для оцінки системи управління якістю органом з оцінки відповідності, включається принаймні один спеціаліст, що має досвід оцінювання відповідних технологій, що перевіряються.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПЕРЕСУВНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967

 

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Аа, Вb+Сс, Н, В+Е, В+Сс, G, Hh, В+D, В+F, Модуль 1 (періодична перевірка пересувного обладнання), Модуль 2 (періодична перевірка забезпечення якості)   Аа, Вb+Сс, Н, В+Е, В+Сс, G, Hh, В+D, В+F, Модуль 1 (періодична перевірка пересувного обладнання), Модуль 2 (періодична перевірка забезпечення якості)
Назва продукції Пересувне обладнання, що використовується для перевезення небезпечних речовин автомобільними дорогами та залізницею, а саме: - ємності (балони, зв’язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності); -цистерни, в тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни (рухомі цистерни), переносні цистерни, цистерни, що є елементами транспортних засобів — котли вагонів-цистерн, цистерни або ємності у складі автопоїздів або залізничних поїздів, автомобільні цистерни, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання цистерн, що використовуються для транспортування газів класу 2 (ГОСТ 19433-88), стабілізованого ціаніду водню класу 6,1 (ГОСТ 19433-88), безводного фтору водню та фтористоводневої кислоти класу 8 (ГОСТ 19433-88). Крім: - автомобільні газові балони, що є ємностями для газового моторного палива; - пересувне обладнання, введене в обіг до набрання чинності Технічним регламентом; - пересувне обладнання, що використовується виключно для транспортування небезпечних речовин територією країн Європейського Співтовариства, до якого застосовуються вимоги Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. № 1999/36 ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском.

Спеціальні вимоги до призначених органів

42. Комісія призначеного органу з перевірки, що проводить оцінку відповідності системи управління якістю, повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінки технології виробництва відповідного пересувного обладнання. 58. Призначені органи повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю виробника пересувного обладнання або його уповноваженого представника чи постачальника, що відповідає за введення такого обладнання в обіг, чи власника або його уповноваженого представника чи орендаря.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ РАДІОБЛАДНАННЯ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО КІНЦЕВОГО (ТЕРМІНАЛЬНОГО) ОБЛАДНАННЯ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А,  А1,  Дослідження конструкції (п.26), Н, Н1

А1,  Дослідження конструкції (п.26), Н, Н1

Назва продукції

Радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання. Крім: 1) радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання спеціального призначення, яке використовується виключно в цілях, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку і безпеки держави; 2) радіообладнання, яке використовується радіоаматорами для прийому високоточних сигналів часу і/або частоти; 3) кабелів та дротів; 4) обладнання, яке забезпечує лише приймання і призначене виключно для приймання програм радіо- і телевізійного мовлення; 5) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1103; 6) обладнання та систем для керування повітряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навігації тощо).

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ КАНАТНИХ ДОРІГ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1076

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

В+D, В+F, Н, G

В+D, В+F, Н, G

Назва продукції

Рейкові фунікулери та інше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах  або інших пристроях для підвішування, на яких тяга  забезпечується одним або кількома канатамию. Канатні дороги, кабіни яких переміщуються за допомогою одного або кількох канатів, зокрема гондоли та крісельні підйомники. Канатні буксирні пристрої, що призначаються для транспортування лижників схилами гір вгору. Крім: - підйомники, на які поширюється Технічний регламент ліфтів; - із тросовим приводом; - споруди або  пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракціонами та/або для транспортування пасажирів; -  пересувне обладнання, що використовується в промисловості; - переправи з тросовим приводом; - залізниці із зубчастим приводом; - пересувне обладнання з ланцюговим приводом.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ, ЇХ ПРИЧЕПІВ І ЗМІННИХ ПРИЧІПНИХ МАШИН, СИСТЕМ, СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТА ОКРЕМИХ ТЕХНІЧНИХ ВУЗЛІВ,

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367

Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Затвердження  типу, Забезпечення  належної якості виробництва

Затвердження  типу, Забезпечення  належної якості виробництва

 

Назва продукції

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини (далі - транспортні  засоби), конструкційна (проектна)  швидкість яких становить  не менш як 6 кілометрів на годину; системи, складові частини та окремі технічні вузли, призначені для використання на транспортних  засобах. Крім: -  засоби, виготовлені в одному екземплярі, крім транспортних засобів, що належать до сфери застосування  Технічного регламенту і для яких затвердження типу є обов'язковим; - машини, сконструйовані спеціально для використання в лісовому господарстві, зокрема трелювальні трактори та форвардери, згідно з ГОСТ   29008-91; - лісогосподарські машини на базі шасі  для  землерийних  машин згідно з ДСТУ ГОСТ ИСО 6165:2003; - змінні навісні машини.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН І ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1368

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

Затвердження  типу

 

Затвердження  типу

Назва продукції

Складові частини  і характеристики сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, які обладнані пневматичними  шинами, мають  не  менш  як  дві осі і максимальна проектна швидкість яких становить не менш як 6 кілометрів на годину.

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО ВИМОГ

ДО АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ, ДИЗЕЛЬНОГО, СУДНОВИХ ТА  КОТЕЛЬНИХ ПАЛИВ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927

 

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А1,  F1

 

А1,  F1

Назва продукції Автомобільні бензини, дизельні, суднові та котельні палива , що виробляються, вводяться в обіг та реалізуються на території України. Крім продукції, зазначеної в п.2 Технічного регламенту.  

Спеціальні вимоги до призначених органів (Додаток 1)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ,

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

F1, G, B+D, B+F

F1, G, B+D, B+F

Назва продукції

Засоби вимірювальної техніки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач (користувач). Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які він оцінює, може вважатися такою третьою стороною за умови доведення незалежності цього органу і відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 74. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних засобів вимірювальної техніки, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких засобів в особистих цілях. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника і персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи збиранні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування. Однак зазначені вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом в цілях оцінки відповідності. Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності таких органів. 75. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб або груп осіб, заінтересованих в результатах такої діяльності. 76. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань з оцінки відповідності, встановлених згідно з додатком 3 і стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності або від його імені та під його відповідальність. Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури з оцінки відповідності та кожної групи засобів вимірювальної техніки, щодо яких він призначається чи був призначений, повинен: мати кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності; мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики та процедури, що дають змогу розрізняти діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність; застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його структури, ступеня складності технології виробництва продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу. Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази. 77. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати: ґрунтовну технічну і професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений; достатній рівень знань про вимоги до проведення робіт з оцінки відповідності, а також відповідні повноваження; відповідні знання і розуміння суттєвих вимог, визначених у додатку 2, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу; навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності. 78. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності. Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів. 79. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначеними у ньому процедурами оцінки відповідності. 80. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність. Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктами 98 і 99 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України, від 24.02.2016 № 163

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності, які передбачають залучення  призначеного органу

А, А2, В, С, С2, D, D1, Е, Е1, F, F1, G, Н, Н1

А2, В, С2, D, D1, Е, Е1, F, F1, G, Н, Н1

Назва продукції

Засоби вимірювальної техніки, зазначені у додатках 3 – 12  

Спеціальні вимоги до призначених органів

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною - особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач (користувач). Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальниками, виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представниками будь-якої з таких сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінених засобів вимірювальної техніки, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких засобів в особистих цілях. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у провадженні такої діяльності, не повинні провадити діяльність, яка суперечить незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання консультаційних послуг. Зазначені вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом для проведення оцінки відповідності. Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності цих органів. 72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, насамперед з боку осіб або груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності. 73. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі завдання з оцінки відповідності, визначені у додатку 2 та щодо яких він призначається чи призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність. Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожної категорії чи групи засобів вимірювальної техніки у рамках категорій, щодо яких він призначений чи призначається, повинен: мати персонал, що має технічні знання та достатній і відповідний досвід для виконання завдань з оцінки відповідності; мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, методики, настанови тощо) та процедури, що дають змогу розрізняти діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність; застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його структури, ступеня складності технології виробництва засобів вимірювальної техніки та масового чи серійного характеру виробничого процесу. Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази. 74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати: 1) ґрунтовну технічну і професійну підготовку з питань проведення оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначений; 2) достатній рівень знань вимог щодо проведення робіт з оцінки відповідності, а також відповідні повноваження для їх проведення; 3) знання суттєвих вимог, установлених у додатку 1, та вимог, установлених у відповідних додатках 3-12, національних стандартів з переліку національних стандартів та нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу; 4) навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності. 75. Органи з оцінки відповідності, їх керівники, заступники керівників та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні бути неупередженими. Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів. 76. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 2, крім подання її у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначених процедурами оцінки відповідності відповідно до додатка 2. 77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати поінформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність. Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктами 98 і 99  Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАХИСНИХ СИСТЕМ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України, від 28 грудня 2016 р. № 1055

Модулі оцінки відповідності

 

Модулі оцінки відповідності

 

А,  В+D, В+F, В+С1, В+Е, G

В+D, В+F, В+С1, В+Е, G

Назва продукції

Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах; захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначені для вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах . Крім продукції, зазначеної в п.3 технічного регламенту.  

Спеціальні вимоги до призначених органів

56. Орган з оцінки відповідності повинен бути незалежним від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач. Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 57. Орган з оцінки відповідності (його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності): не повинен бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування продукції, яку він оцінює, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваної продукції, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої продукції в особистих цілях; не повинен брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він оцінює, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Такий орган не повинен провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності його суджень або його доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої він призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування. Орган з оцінки відповідності забезпечує, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ним залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності такого органу. 58. Орган з оцінки відповідності повинен провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та з технічною компетентністю, бути вільним від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на його судження або результати його діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності. 59. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання, які покладені на нього згідно з додатками 3-7 та 9 та стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність. Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії продукції, стосовно якої він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні: кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності; описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні правила, методики, настанови та процедури тощо, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність; процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням розміру суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу. Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази. 60. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати: технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений; достатні знання вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт; відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, встановлених у додатку 2, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, положень законодавства України щодо умов обігу на ринку продукції, яку він оцінює, а також відповідних положень законодавства Європейського Союзу; досвід із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності. 61. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності. Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів. 62. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатками 3-7 і 9, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. 63. Орган з оцінки відповідності бере участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність. Призначений орган бере участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 76 цього Технічного регламенту, забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.
         

 

 

Додаток 1

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРИЗНАЧЕНИХ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ,

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 56

 1. Орган з оцінки відповідності повинен бути незалежним від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності (його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності):

не повинен бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування продукції, яку він оцінює, або представником будь-якої з цих осіб. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваної продукції, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої продукції для власних потреб;

не повинен брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він оцінює, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Такий орган не повинен провадити будь-яку діяльність, яка може вплинути на незалежність його суджень або його доброчесність стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої він призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органу.

2. Орган з оцінки відповідності повинен провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати його діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

3. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання з оцінки відповідності, покладені на нього згідно з відповідними технічними регламентами та стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються безпосередньо органом з оцінки відповідності чи такий орган є відповідальним за їх виконання.

Орган з оцінки відповідності для забезпечення виконання завдань з оцінки відповідності у будь-який час для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії продукції, стосовно якої він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні правила, методики, настанови та процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а також мати доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

4. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;

достатні знання щодо вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог (за їх відсутності - технічних вимог до продукції), визначених у технічному регламенті, стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції вимогам технічного регламенту, що застосовуються (якщо технічним регламентом не передбачено затвердження зазначеного переліку, - стандартів, які застосовуються згідно з технічним регламентом), положень законодавства України щодо умов обігу на ринку продукції, яку він оцінює, а також відповідних положень законодавства ЄС (якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства ЄС);

досвід із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

5. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

6. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з відповідними технічними регламентами, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам.

7. Орган з оцінки відповідності бере участь у відповідній діяльності із стандартизації. У разі коли орган з оцінки відповідності не бере участі в такій діяльності, він забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів з оцінки відповідності, утвореної (утворених) згідно з відповідним технічним регламентом (у разі утворення), забезпечувати інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.