Відбулися чергові загальні збори трудового колективу НААУ

27 квітня у приміщенні НААУ відбулися чергові Загальні збори трудового колективу для розгляду  питань щодо роботи НААУ та виконання адміністрацією умов колективного договору. Були присутні 33 співробітника НААУ.

На зборах розглядалися наступні питання:

1. Виконання умов Колективного договору Адміністрацією НААУ.

Вирішили: Адміністрація виконує умови Колективного договору НААУ.

2. Внесення змін до Колективного договору на 2015-2017 рр.

Вирішили: Внести зміни до Колективного договору на 2015-2017 рр.

3. Доцільність переходу на обслуговування зарплатного проекту в інший банк.

Вирішили: До 30.04.2015 р. кожному співробітнику написати заяву з вказанням банку обслуговування.

4. Підготовка та готовність до проведення оцінки діяльності НААУ з боку ЕА.

Пропозиція: Взяти інформацію до відома.

5. Щодо розгляду листа Мінекономрозвитку від 20.04.2015 № 1071.

Пропозиція: Доручити представнику трудового колективу НААУ Коломійцю В.С. підготувати лист-відповідь до Мінекономрозвитку щодо стану справ в НААУ.

Відповідно до пропозиції трудового колективу НААУ, Коломійцем В.С. було складено лист до Мінекономрозвитку від імені трудового колективу, текст якого наведено нижче:

 Президент України
Прем’єр-міністр України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Щодо розгляду Загальними зборами
трудового колективу НААУ звернення
до 
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

Отримавши лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України листа від 16.06.2015 № 3242-07/12331-09 адресований трудовому колективу Національного агентства з акредитації України (далі – НААУ) Уповноваженим представником трудового колективу НААУ було ініційовано Загальні збори трудового колективу для розгляду питань щодо роботи НААУ та виконання адміністрацією умов колективного договору.

Загальні збори трудового колективу НААУ відбулися 27.04.2015 р.

Збори були правомочними, так як у них брала участь більш як половина загальної кількості членів колективу.

На зборах розглядалося питання, порушені у листі громадянина
Печінки Д.М. та інших.

Зокрема, щодо виконання адміністрацією умов колективного договору, щодо структури та кадрових змін, щодо підготовки до оцінювання з боку Європейської кооперації з акредитації (далі – ЄА), щодо компетентності фахівців та фінансової діяльності НААУ.

При обговоренні зазначених вище питань адміністрація проінформувала трудовий колектив про наступне.

Щодо структури та кадрових змін НААУ

Станом на 01.08.2013 в НААУ знаходилось на виконанні 90 заявок на роботи з первинної акредитації, 109 заявок на роботи з повторної акредитації та необхідно здійснити до кінця року 266 робіт з нагляду за діяльності органів з оцінки відповідності. На 2014 рік заплановано 180 робіт з первинної акредитації, 220 робіт з повторної акредитації та 347 робіт з нагляду за діяльністю органів з оцінки відповідності.

У 2013 році НААУ налагоджено тісну співпрацю з Міністерством охорони здоров’я та Державною службою України з лікарських засобів з питань акредитації клініко-медичних лабораторій та органів сертифікації медичної продукції та заплановано проведення навчання персоналу акредитації у даній сфері, у тому числі за кордоном з метою розпочати роботи із акредитації медичних лабораторій та органів сертифікації медичної продукції.

Відповідно до Плану підготовки до оцінювання Національного агентства з акредитації України з боку Європейської кооперації з акредитації, погодженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, НААУ було здійснено всі необхідні заходи та виконано всі передбачені Планом завдання.

За результатами паритетного оцінювання, яке відбулось у період з 12.05.2014 по 16.05.2014 року Європейською кооперацією з акредитації винесено рішення щодо підтвердження визнання НААУ в сфері акредитації:

 •  органів з сертифікації персоналу відповідно до стандарту ISO/IEC 17024,
 •  органів з сертифікації систем менеджменту відповідно до стандарту ISO/IEC 17021,
 •  калібрувальних і випробувальних лабораторій відповідно до стандарту ISO/IEC 17025,
  а також щодо розширення визнання НААУ в сфері акредитації:
 • органів з інспектування відповідно до стандарту ISO/IEC 17020.

Крім того, прийнято позитивне рішення щодо визнання НААУ за напрямком дії стандартів EN 45011/ISO/IEC 17065 – акредитація органів з сертифікації продукції з особливими умовами – проведення спостереження для усіх органів сертифікації продукції та аналізу роботи НААУ з ООВ, що розташовані у зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, а також території АР Крим.

Враховуючи обсяги робіт з акредитації та необхідність забезпечення їх своєчасного виконання, якісний добір персоналу з акредитації, організації ведення Реєстру атестатів про акредитацію та впровадження робіт з акредитації органів з оцінки відповідності в медичній галузі, підвищення вимог до кваліфікації виконавців робіт з акредитації, успішного проходження оцінювання з боку ЄА виникла необхідність у внесенні змін до структури та штатного розпису НААУ.

Крім того, НААУ, відповідно до вимог чинного законодавства, листом від 08.08.2013 № 1-4/6-1115, з метою ефективного та якісного виконання робіт з акредитації, належного виконання завдань, направило на погодження до Мінекономрозвитку проект нової організаційної структури та штатного розпису із збільшенням чисельності НААУ з 63 до 86 штатних одиниць (додаток 1).

Розглянувши отримані документи Мінекономрозвитку 24.10.2013 погодило штатний розпис і організаційну структуру НААУ, які надіслали листом від 24.10.2013 № 2103-11/37098-07 (додаток 2).

Варто зазначити, що під час оцінювання НААУ з боку ЄА об’єктами перевірки відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17011 «Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів з акредитації, що здійснюють акредитацію органів з оцінки відповідності» були:

 • структура національного органу з акредитації (у тому числі питання незалежності, неупередженості, фінансової стабільності та конфіденційності);
 • загальний менеджмент (система менеджменту, у тому числі контроль документів та записів, компетентність відповідального за якість, внутрішній аудит, коригувальні та запобіжні дії для невідповідностей та потенційних невідповідностей, аналізування з боку керівництва, скарги та інше);
 • людські ресурси (наявність достатньої кількості та необхідної компетентності, регулярне проведення моніторингів, ведення справ персоналу з акредитації) як для штатного персоналу НААУ, так і для зовнішнього персоналу;
 • процеси акредитації (первинна, повторна акредитація, планові та позапланові оцінки, роботи з розширення, скорочення галузей акредитації та інше), включаючи усі етапи відповідно до розділу 7 зазначеного стандарту;
 • обов’язки акредитованих органів з оцінки відповідності та НААУ.

За результатами оцінювання, зокрема структури та людських ресурсів, зауважень не було.

Враховуючи економічну ситуацію, що склалася в Україні, анексію території АР Крим та проведення антитерористичних операцій в Донецькій та Луганській областях НААУ не зможе проводити у 2015 році роботи з акредитації за діяльністю акредитованих ООВ, які розташовані, а саме:

Донецькій обл. – 49;

Луганській обл. – 23;

АР Крим – 30.

Також на зменшення обсягів робіт з акредитації впливає ряд інших факторів наприклад, з прийняттям Постанови Кабінету міністрів України
від 10.09.2014 «Про оптимізацію системи Центральних органів виконавчої влади» проводяться заходи з ліквідації Державної інспекції сільського господарства та її територіальних органів, до складу яких входили 8 акредитованих лабораторій, що в свою чергу приводить до виключення цих лабораторій з плану робіт НААУ на 2015 рік.

Окрім того, з призупиненням за заявою ООВ дії атестатів про акредитацію (у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем) 50 органів виключені з плану робіт НААУ на 2015 рік.

Слід зауважити, що в кінці 2014 року спостерігається тенденція щодо зменшення робіт з моніторингу орієнтовно на 30% від запланованих. Одним з основних факторів зменшення об’ємів робіт є надходження до НААУ  листів від ООВ з проханням перенести терміни проведення планових наглядів в зв’язку  із важким фінансовим становищем, так протягом  2014 рік до НААУ надійшло 115 листів від ООВ.

На підставі вищевикладеного та провівши повний аналіз всіх видів робіт з акредитації, дійшли висновку, що на 2015 рік планується зменшення об’єму робіт ніж у попередньому році.

З урахуванням вище викладеного, керівництвом НААУ було прийнято рішення  про внесення змін в штатний розпис в частині скорочення 34,5 одиниць.

Загальна штатна чисельність НААУ становитиме 51,5 одиниць

Варто зазначити, що НААУ, відповідно до вимог чинного законодавства, листом від 17.12.2014 №1-4/4-3738 направило на погодження до Мінекономрозвитку організаційну структуру та штатний розпис.

Розглянувши отримані документи Мінекономрозвитку 29.12.2014 погодило штатний розпис і організаційну структуру НААУ, які надіслали листом від 15.01.2015 № 3252-16/723-08.

При скороченні чисельності штатних працівників, пов’язаним із зміною організаційної структури і штатного розпису НААУ суворо дотримується положень трудового законодавства.

Зокрема, враховуються положення ст. 184 Кодексу законів про працю, де передбачено заборону на звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

Разом з тим, при прийнятті рішення щодо звільнення працівників НААУ керується нормами статті 42 КЗпП «Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

НААУ, у відповідності до статті 492 КЗпП попередило всіх працівників про можливе майбутнє звільнення по закінченню 2-х місяців з дати попередження та запропонувало роботу.

Крім того, відповідно до вимог пункту 6.1 міжнародного стандарту ISO/IEC 17011 орган з акредитації повинен мати достатню кількість компетентного персоналу (як штатного,  так і позаштатного).

У разі залучення зовнішнього персоналу, орган з акредитації повинен вжити заходів (зокрема, укласти угоди), які визначають права та обов’язки такого персоналу.

Відповідно до сучасного досвіду національних органів з акредитації (НОА) європейських країн персонал з акредитації  може бути як штатним, так і позаштатними працівниками НОА.

Так, на виконання положень статті 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», враховуючи положення стандарту
ISO/IEC 17011 та міжнародний досвід НААУ як національний орган з акредитації веде Реєстр персоналу з акредитації та укладає відповідні угоди з позаштатним персонал з акредитації.

У будь-якому разі такі персонал з акредитації має відповідати кваліфікаційним вимогам, що встановлені до персоналу з акредитації незалежно від того, чи є вони штатними, чи позаштатними. Зазвичай, такі вимоги містять вимоги щодо досвіду участі оцінюваннях ООВ, періодичні тренінги та наявність необхідного професійного досвіду.

Враховуючи те, що звільнені аудитори залишаються в Реєстрі персоналу з акредитації, їх звільнення ніякої загрози втраті компетенції НААУ не становить.

Щодо фінансової діяльності НААУ

НААУ планує свою діяльність самостійно, виходячи з попиту на послуги, що надаються, із необхідності виробничого та соціального розвитку НААУ.

Основні показники виконуються в повному обсязі, зокрема:

 •  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2014 році склав – 20 310 тис. грн.; ( у порівнянні з 2013 роком збільшився на 16 %)
 •  фонд оплати праці – 7 955,9 тис. грн.;
 • сплачено податків та обов’язкових платежів до бюджету -  8 613,1 тис. грн.

Тенденцію росту основних показників можна прослідкувати порівнявши їх з аналогічними показниками за 2012, 2013 роки:

 • дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2012 році склав – 15 222,3 тис. грн.;
 • фонд оплати праці – 5 396,8 тис. грн.;
 • сплачено податків та обов’язкових платежів до бюджету – 6 033,1 тис. грн.;
 •  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2013 році склав – 17 573,4 тис. грн.; ( у порівнянні з 2012 роком збільшився на 16 %);
 • фонд оплати праці – 6 340,5 тис. грн.;
 • сплачено податків та обов’язкових платежів до бюджету -  7 270,7 тис. грн.

Стосовно заборгованості зовнішньому персоналу

Відповідно до Договору субпідряду на виконання робіт з акредитації/моніторингу шляхом повторної оцінки (підготовка до оцінки) (далі – Договір) НААУ, як Замовник доручає громадянину – Виконавцю, який бере на себе зобов’язання виконати роботи з акредитації Органу з оцінки відповідності.

Відповідно до пункту 4 Вартість робіт та порядок розрахунків за виконані роботи за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю суму, визначену Кошторисом.

Підпунктом 4.2 передбачена саме оплата робіт за Договором.

Крім того, дані правовідносини регулюються Цивільним Кодексом України, стаття 837 якого передбачено, що одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частиною першою статті 843 «Ціна роботи» передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Стаття 844 ЦК передбачено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Разом з тим, статтею 854 «Порядок оплати роботи» передбачено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, – достроково.

Враховуючі, всі вищезазначені положення Цивільного Кодексу України і укладених, відповідно до нього договорів на виконання робіт з акредитації/моніторингу шляхом повторної оцінки, варто зазначити, що Виконавець робіт за договором отримує оплату за роботу, а ціна роботи визначена у кошторисі, який є невід’ємною частиною договору.

Крім того, відповідно до пункту 4.2. Договору оплата робіт здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Також, пунктом 7.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до кінця поточного року, або до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором. А в частині виконання фінансових зобов’язань Договір діє до повного розрахунку між Сторонами.

Стосовно внутрішнього аудиту діяльності НААУ та цін на роботи з акредитації

Разом з тим, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.09.2014 №1080 (додаток 3) аудиторською групою Мінекономрозвитку проводився аудит ефективності, аудит відповідності та фінансовий аудит Національного агентства з акредитації України на тему «Оцінка діяльності підприємства щодо внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження активів та управлінням державним майном».

Зокрема, зазначеним наказом Мінекономрозвитку затверджено програму внутрішнього аудиту діяльності НААУ, відповідно до положень якої у п.4 зазначено, що об’єктом аудиту є діяльність НААУ щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, виконання і досягнення цілей, законність і достовірність фінансової звітності, ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном, а п.5 передбачено, що внутрішнім аудитом охоплюється період з січня 2013 року по вересень
2014 року.

19 листопада 2014 року був складений Аудиторський звіт за результатами внутрішнього аудиту діяльності Національного агентства з акредитації України.

В Резюме звіту зазначено, що аудиторською групою Мінекономрозвитку проведено аудит ефективності, аудит відповідності та фінансовий аудит діяльності Національного агентства з акредитації України в частині оцінки діяльності підприємства з питань функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур збереження активів та управління державним майном.

Аудит проведений методом вивчення та аналізу документів за місцезнаходженням НААУ.

Під час планування проведення аудиту враховувались такі можливі ризикові сфери:

 • система внутрішнього контролю;
 • видані накази НААУ та відповідність їх чинному законодавству;
 • достовірність фінансової звітності та правильність ведення бухгалтерського обліку;
 • обґрунтованість штатного розпису;
 • законність та достовірність витрат на оплату праці;
 • здійснення витрат на відрядження, у тому числі за кордон;
 • приріст і зменшення активів;
 • виконання керівником умов контракту щодо погодження Мінекономрозвитку угод вартістю більше як 300,0 тис. гривень;
 • законність укладення договорів із суб’єктами господарювання та повнота їх виконання;
 • обґрунтованість витрат на проведення Технічного комітету та Ради з акредитації;
 • стан ведення діловодства на підприємстві.

Аудиторський висновок за результатом внутрішнього аудиту – умовно-позитивний.

Також в Резюме зазначено, що НААУ здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Положення про НААУ. Проведеним аудитом не виявлено зауважень до виконання НААУ своїх функціональних завдань, визначених Положенням.

Також в Резюме зазначено:

«НААУ здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Положення про НААУ. Проведеним аудитом не виявлено зауважень до виконання НААУ своїх функціональних завдань, визначених Положенням.

Облікова політика НААУ визначена відповідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими  нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку.

НААУ забезпечується виконання фінансових планів в частині отримання доходів, але на протязі 2014 року доходи НААУ ідуть на спад, у зв’язку з тим, що відсутні доходи від таких регіонів як АРК Крим, Донецька та Луганська області, які становили майже 30 відсотків від загальних доходів підприємства.

Калькуляція вартості одного людино-дня робіт з акредитації потребує перегляду та приведення у відповідність до реальних витрат НААУ, а також економічного обґрунтування всіх складових елементів витрат на базі проведеного економічного аналізу».

Виходячи із Аудиторського звіту НААУ потрібно переглянути калькуляцію вартості одного людино-дня робіт з акредитації та шляхом збільшення привести її у відповідність до реальних витрат НААУ.

Разом з тим, у Рішенні Антимонопольного комітету України
від 03.06.2014 №319-р «Про закриття провадження у справі» зазначено, що в Антимонопольному комітеті відсутня інформація, яка б свідчила, що НААУ із встановлення цін на послуги з акредитації ООВ з подальшим контролем за відповідністю вимогам акредитації, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, завдали збитків окремим особам і суспільству.

Щодо міжнародної діяльності НААУ

Відповідно до Угоди про асоційоване членство НААУ з 2009 року являється асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації.

Європейська кооперація з акредитації є органом, який згідно з Регламентом (ЄС) №765/2008 від 09.07.2008 керує системою експертного оцінювання серед національних органів з акредитації держав-членів Європейського Союзу та інших країн Європи.

Підтвердження відповідності діяльності НААУ встановленим вимогам здійснюється регулярно групою з оцінки з боку Європейської кооперації з акредитації.

Окрім того, НААУ у 2009 році приєдналось до EА MLA у сфері акредитації органів з сертифікації персоналу за стандартом ISO/IEC 17024 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з атестації персоналу».

У травні 2012 року НААУ розширило своє визнання в рамках EА MLA щодо сфер акредитації:

 • калібрувальних лабораторій і випробувальних лабораторій за стандартом ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
 • органів з сертифікації систем менеджменту за стандартом ISO/IEC 17021 «Оцінка відповідності – вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту».

В жовтні 2014 року на 32-гому засіданні Ради Багатосторонніх Угод Європейської кооперації з акредитації, НААУ отримало визнання в сфері дії міжнародного стандарту ISO/IEC 17020 – акредитація органів з інспектування.

Крім того, прийнято позитивне рішення щодо визнання НААУ за напрямком дії стандартів EN 45011/ISO/IEC 17065 – акредитація органів з сертифікації продукції з особливими умовами – проведення спостереження для усіх органів сертифікації продукції та аналізу роботи НААУ з ООВ, що розташовані у зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, а також території АР Крим.

Разом з тим, в жовтні 2014 року на 18-му засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій ILAC та 14-му спільному засіданні Генеральної Асамблеї ILAC та Міжнародного форуму з акредитації  IAF підписано Угоду про надання НААУ статусу повноправного члена ILAC – підписанта угоди ILAC MRA у сферах випробування та калібрування відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 (додаток 4).

Також були досягнуті попередні домовленості щодо отримання НААУ статусу підписанта угоди ILAC MRA у сфері інспектування відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17020 «Загальні критерії діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування» та отримання статусу підписанта Багатосторонньої угоди IAF (IAF MLA) у сфері сертифікації систем менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17021 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту» до кінця 2014 року за умови надсилання заявок для приєднання НААУ до угод ILAC MRA, IAF MLA та проходження відповідної процедури перевірки.

НААУ, як національний орган з акредитації України, у своїй роботі керується вимогами стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 «Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності» (далі – стандарт ISO/IEC 17011).

Підтвердження відповідності діяльності НААУ встановленим вимогам здійснюється на регулярних засадах фахівцями Європейської кооперації з акредитації (далі – ЕА).

У період з 12.05.2014 по 16.05.2014 група з оцінювання ЕА здійснила першу частину оцінювання НААУ з метою підтвердження визнання за напрямками акредитації:

 • органів з сертифікації персоналу за стандартом ISO/IEC 17024;
 • органів з сертифікації систем менеджменту за стандартом ISO/IEC 17021;
 • калібрувальних і випробувальних лабораторій за стандартом ISO/IEC 17025;

та отримання визнання за напрямками акредитації:

 • органів з інспектування за стандарт ISO/IEC 17020 «Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування;
 • органів з сертифікації продукції за стандартами EN 45011 «Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції» /ISO/IEC 17065 «Оцінка відповідності – вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію продукції, процесів та послуг».

Під час оцінювання групою з оцінювання ЕА було проаналізовано та опрацьовано наступні документи НААУ:

настанову з управління;

методики, політики та інструкції, що утворюють документи системи менеджменту;

організаційну структуру НААУ та національної системи акредитації;

протоколи засідання Ради з акредитації;

результат аналізу потенційних конфліктів інтересу, пов’язаних з діяльністю НААУ та пов’язаних з ним органів;

посадові інструкції персоналу НААУ та справи співробітників НААУ;

документи, що підтверджують фінансову стабільність НААУ – висновки за результатами фінансових перевірок НААУ та довідку про наявність депозитів (станом на 01.01.2014 р.);

записи, пов’язані з функціонуванням в НААУ коригувальних та запобіжних дій;

звіт про внутрішній аудит у 2013 році (планування, виконання та звітування);

протокол останнього аналізування (січень 2014 р.) з боку керівництва ефективності функціонування внутрішньої системи менеджменту;

справи зі скаргами: склад комісії, приклади розгляду скарг відповідно до встановлених процедур;

справи персоналу з акредитації (НААУ та зовнішніх фахівців),

звіти про моніторинги персоналу з акредитації;

протоколи засідань атестаційної комісії персоналу з акредитації;

справи з акредитації з метою аналізу реального функціонування процесу відповідно до встановлених методик та процедур;

інформацію, що знаходиться на веб-сторінці НААУ, у тому числі англомовна версія сайту;

справи з апеляціями: склад комісії, приклади розгляду апеляцій відповідно до встановлених процедур;

записи, що виконують аудитори НААУ під час перевірки на місці;

Генеральну угоду між НААУ та ООВ.

Об’єктами перевірки відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17011 «Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів з акредитації, що здійснюють акредитацію органів з оцінки відповідності» були:

структура національного органу з акредитації (у тому числі питання незалежності, неупередженості, фінансової стабільності та конфіденційності);

загальний менеджмент (система менеджменту, у тому числі контроль документів та записів, компетентність відповідального за якість, внутрішній аудит, коригувальні та запобіжні дії для невідповідностей та потенційних невідповідностей, аналізування з боку керівництва, скарги та інше);

людські ресурси (наявність достатньої кількості та необхідної компетентності, регулярне проведення моніторингів, ведення справ персоналу з акредитації) як для штатного персоналу НААУ, так і для зовнішнього персоналу;

процеси акредитації (первинна, повторна акредитація, планові та позапланові оцінки, роботи з розширення, скорочення галузей акредитації та інше), включаючи усі етапи відповідно до розділу 7 зазначеного стандарту;

обов’язки акредитованих органів з оцінки відповідності та НААУ.

За результатами оцінювання НААУ група з оцінювання ЕА зробила висновки відповідно до встановленого формату (додаток 6).

У висновках зокрема, зазначено, що НААУ працює в жорстко регламентованому середовищі управління і це містить у собі небезпеку надання надто великого значення формальностям.

Окрім цього, за результатами першого етапу оцінювання НААУ з боку Європейської кооперації на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов лист від Голови Європейської кооперації пана Томаса Факлама щодо оцінки діяльності НААУ, у якому підтверджується факт виконання НААУ вимог Регламенту (ЄС) 765/2008, стандарту ISO/IEC 17011 та обов’язкових документів ЕА (додаток 7).

Щодо стану підготовки до проведення оцінювання НААУ з боку ЄА.

Підготовка до проведення паритетного оцінювання НААУ з боку Європейської кооперації з акредитації, яке відбудеться наприкінці травня 2015 року, проводиться відповідно до Плану підготовки до оцінювання Національного агентства з акредитації України з боку Європейської кооперації з акредитації, затвердженого наказом НААУ від 06 квітня 2015 року №88.

Станом на 27.04.2015 із 40 пунктів завдань і заходів, передбачених вищезазначеним Планом:

 •  виконано 27 пунктів,
 • перебувають на стадії виконання 13 пунктів.

Заслухавши та обговоривши інформацію від адміністрації, Загальними зборами були прийняті рішення по наступних питаннях (додаток 8):

 1. Виконання адміністрацією умов колективного договору.

Вирішили: адміністрація виконує умови колективного договору в повному обсязі.

 1. Внесення змін в колективний договір на 2015-2017 роки.

Вирішили: схвалити зміни до колективного договору.

 1. Перехід на обслуговування зарплатного проекту в інший банк. Вирішили: інформацію взяти до відома, бажаючим надати заяву в сектор бухгалтерського обліку, планування та звітності до 30.04.2015р.
 2. Стан підготовки до проведення оцінювання НААУ з боку ЄА. Вирішили: інформацію про належну підготовку НААУ до паритетного оцінювання з боку ЄА взяти до відома.
 3. Розгляд звернення деяких працівників НААУ.

Вирішили: Уповноваженому представнику колективу НААУ звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України із роз’ясненнями щодо існуючого стану справ в НААУ.

Враховуючи обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів трудового колективу та заслухавши інформацію від доповідачів, станом на 27.08.2015р.:

 • Національне агентство з акредитації України діє відповідно до чинного законодавства та міжнародних документів і своєю діяльністю не порушує норми чинного законодавства;
 • НААУ в повному обсязі виконує завдання покладанні на нього Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положенням про Національне агентство з акредитації України, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 05.11.2013 № 1305;
 • адміністрація НААУ в повному обсязі виконує умови колективного договору перед працівниками;
 • відсутні претензії трудового колективу до адміністрації НААУ;
 • підготовка до проведення паритетного оцінювання НААУ з боку ЄА проходить на належному рівні, відповідно до затвердженого плану;
 • зменшення ціни на роботи з акредитації унеможливить прийняття НААУ участі у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях, у тому числі сплати членських внесків до цих організацій, зменшення заробітної плати фахівцям НААУ та призведе до фінансової нестабільності організації;
 • відсутні будь-які претензії та зауваження до роботи НААУ з боку акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • відсутнє порушення будь-яких дисциплінарних чи кримінальних проваджень, а також судових справ з боку органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів щодо діяльності НААУ.

Відповідно до вищевказаного колектив і адміністрація НААУ готові до комплексного, незалежного аудиту фінансової діяльності НААУ, в рамках чинного законодавства, після проведення запланованого на кінець травня 2015 року оцінювання діяльності НААУ з боку Європейської кооперації з акредитації.

Додатки:

1.       копія листа НААУ від 08.08.2013 №1-4/6-1115 на 5 арк.`

2.       копія листа Мінекономрозвитку від 24.10.2013 № 2103-11/37098-07 на 5 арк.

3.       копія наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.09.2014 №1080 на 4 арк.

4.       копія та переклад Угоди про взаємне визнання ILAC MRA на 2 арк.

5.       копія та переклад рішення Ради з Багатосторонньої Угоди ЄА (МАС) на 3 арк.

6.       копія та переклад коротких висновків групи оцінки ЕА на 2 арк.

7.       копія та переклад листа подяки Голови Європейської кооперації з акредитації на 2 арк

8.       протокол Загальних зборів трудового колективу НААУ від 27.04.2015 року на 3 арк.

 З повагою
 Уповноважений представник
трудового колективу НААУ                                                                                 В.С. Коломієць