Інструкція «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та інспекційних органів»

ІН-08.03.01:ред. 04

1 Загальні положення

Сфера акредитації органу з сертифікації є додатком до атестата про акредитацію, що є офіційним документом, який підтверджує надання органу з оцінки відповідності акредитації. Сфера акредитації є офіційним документом НААУ, що відображає підтверджену з боку НААУ компетентність ООВ в певних напрямках діяльності по підтвердженню відповідності. Сфера акредитації органу з сертифікації оформлюється українською мовою. За бажанням замовника НААУ може оформити сферу акредитації англійською або російською мовою.

2    Правила формування сфери акредитації

2.1 Сфера акредитації органу з сертифікації систем менеджменту

Сфера акредитації органу з сертифікації систем менеджменту, що акредитується відповідно ISO/IEC 17021:2011, формується відповідно затвердженої форми Ф-08.10.17. Формування сфери акредитації органу з сертифікації систем менеджменту відбувається відповідно ЗД-08.00.01 «Визначення напрямків галузей економіки, що визначаються при акредитації органів з сертифікації систем менеджменту».

2.2      Сфера акредитації органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

Сфера акредитації органів, що здійснюють сертифікацію персоналу, що акредитуються відповідно ISO/IEC 17024:2012, формується відповідно затвердженої форми Ф-08.14.17. Інформація, що наводиться, термінологія та назви повинні відповідати актуальним нормативним документам, державних та міжнародних стандартах, класифікаторах, покажчиках, переліках, що видаються органами влади та уповноваженими профільними організаціями. За потреби зазначаються конкретні схеми сертифікації, що застосовує орган.

2.3      Сфера акредитації органу з сертифікації продукції, процесів, послуг

Сфера акредитації органу з сертифікації продукції, процесів, послуг, що акредитується відповідно до ISO/IEC 17065:2012, формується відповідно до форми Ф-08.12.17 (далі - форма). Формою передбачено формування сфери акредитації для органів з сертифікації, що проводять роботи з оцінки відповідності до вимог технічних регламентів (Таблиця 1) та сертифікації продукції, процесів, послуг (Таблиця 2).

Для оцінки відповідності до вимог технічних регламентів (Таблиця 1):

  • перша колонка Таблиці 1 – номер за порядком (порядковий номер);
  • друга колонка Таблиці 1 повинна містити назву технічних регламентів і реквізити (позначення) нормативно-правового акта, яким його затверджено;
  • третя колонка Таблиці 1 повинна містити позначення модулів оцінки відповідності, статей або додатків, застосування яких передбачено технічним регламентом;
  • четверта колонка Таблиці 1 повинна містити назву видів продукції, процесів, послуг, так як вони визначені у відповідних технічних регламентах;
  • п᾿ята колонка Таблиці 1 повинна містити назви і позначення нормативних документів, де встановлені показники продукції, на відповідність яким проводиться оцінювання. За необхідністю, що може бути обумовлена фактичними   можливостями органу з сертифікації, у   сфері акредитації повинні   бути   конкретизовані певні розділи або частини документів, згідно яких здійснюється оцінювання.

Для сертифікації (Таблиця 2):

  • перша колонка Таблиці 2 – номер за порядком (порядковий номер);
  • друга колонка Таблиці 2 повинна містити назву видів продукції, процесів, послуг, сертифікацію   яких   здійснює   орган   з сертифікації із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших  деталізованих визначень  продукції.  Назви видів продукції, процесів, послуг  повинні наводитися   у  відповідності   з   їх   назвами   в     офіційно   виданих нормативних   актах   та  документах,   державних   та   міжнародних стандартах,   класифікаторах,  покажчиках,   переліках,   що   видаються органами   влади   та   уповноваженими  профільними  організаціями.  Також допустимо наводити   назви   видів продукції, процесів, послуг відповідно офіційних міжнародних документів та стандартів мовою оригіналу або в українському перекладі.

Види продукції, що підлягають обов’язковій сертифікації, визначені у Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

  • третя колонка Таблиці 2 повинна містити схеми (моделі) сертифікації, що застосовує орган з сертифікації;
  • четверта колонка Таблиці 2 повинна містити назви і позначення нормативних документів, де встановлені показники продукції, на відповідність яким проводиться оцінювання. За необхідністю, що може бути   обумовлена фактичними   можливостями   органу з сертифікації, у сфері акредитації повинні   бути   конкретизовані   певні розділи або частини документів, згідно яких здійснюється оцінювання.

2.4  Сфера акредитації органу з інспектування

Сфера акредитації органу з інспектування, що акредитується відповідно ISO/IEC 17020:2012 формується відповідно затвердженої форми системи управління НААУ Ф-08.11.17. У першій колонці повинно зазначатися порядковий номер продукції, процесів, послуг на які заявляється орган з інспектування. Друга колонка сфери акредитації органів з інспектування згідно з формою Ф-08.11.17 в обов’язковому порядку включає в себе назву видів продукції, процесів, послуг, які інспектує орган з інспектування. Назви видів інспектувань продукції, процесів, послуг повинні зазначатися у відповідності із їх назвами в офіційно виданих нормативних актах та документах, державних та міжнародних стандартах, класифікаторах, покажчиках, переліках, що видаються органами влади та уповноваженими профільними організаціями. Також допустимо зазначати назви видів продукції, процесів, послуг відповідно офіційних міжнародних документів та стандартів мовою оригіналу або в українському перекладі. Третя колонка  повинна містити вид інспектування (інспектування нової продукції, під час експлуатації). Четверта колонка сфери акредитації повинна містити позначення та назви нормативних документів, де встановлені показники продукції та/або методи проведення інспектування на відповідність яким проводиться інспектування. За необхідністю у сфері акредитації можуть бути конкретизовані певні  розділи або частини документів, згідно яких здійснюється оцінювання.

3    Оформлення сфери акредитації

3.1      При здійсненні робіт з акредитації та моніторингу сфера акредитації або проект сфери акредитації органу з сертифікації  коригується та змінюється відповідно до зауважень представників НААУ, ТКА, аудиторів та експертів з акредитації. Остаточний варіант сфери акредитації оформлюється у двох примірниках. Кожна сторінка одного примірника сфери візується експертами та аудиторами, що здійснювали оцінювання органу з сертифікації. Мета  такого візування – підтвердження  вірності змісту сфери та її відповідності технічним можливостям органу з сертифікації. Керівник перевірки та відповідальний виконавець по справі перевіряють правильність оформлення сфери відповідно до вимог цієї інструкції, наявність віз експертів та аудиторів, що здійснювали оцінювання. 3.2      Кожну сторінку обох примірників сфери акредитації підписує начальник відповідного структурного підрозділу з питань акредитації, в залежності від того який підрозділ НААУ здійснював роботи із сферою акредитації ООВ. Підпис начальника підрозділу затверджується печаткою НААУ «Для документів». Візований примірник сфери зберігається у реєстрі НААУ. Не візований – віддається замовнику разом з іншими документами.