Політика НААУ щодо транскордонної акредитації

(ЗД-08.00.23: ред. 02 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації від 24 грудня 2012 року)

1 Вступ

1.1 У цьому документі викладено політику НААУ щодо правил акредитації органів з оцінки відповідності (ООВ), які здійснюють акредитовану діяльності за межами України. Правила політики базуються на основі Регламенту (ЄС) №765/2008, документі EA щодо транскордонної політики та відповідних настановчих або обов’язкових документах ILAC та IAF.

1.2 Мета цих правил політики є підтримка принципів єдиної акредитації та єдиної оцінки відповідності. Вони також призначені для підтримки рівних умов для ООВ, що акредитовані в НААУ і тих, що акредитовані іншими партнерами в EA, IAF та ILAC. Правила політики також спрямовані на забезпечення послідовного підходу до заявок на акредитацію від ООВ різних країн.

1.3 Ці правила політики поширюються на ООВ з головним офісом, який розташований за межами України і ООВ з головним офісом в Україні, які також виконують діяльність з оцінки відповідності в інших країнах.

1.4 Правила політики відрізняються між акредитацією в рамках регіону EA та за межами цього регіону.

Регіон EA включає в себе всі країни, що є членами EA.

2 Регіон EA-MLA

2.1 З питань акредитації в межах регіону EA, НААУ застосовує принципи та керівні положення, що зазначені у Регламенті (EC) No 765/2008. Політика НААУ така:

1. НААУ не надає акредитацію ООВ за межами України в регіоні EA.

2. Винятком до цієї політики є ситуації, коли застосовуються статті 7а, 7б або 7в Регламенту, а саме, коли держава-член не призначила національний орган з акредитації (НОА), національний орган акредитації не здійснює акредитацію відповідної діяльності або національний орган акредитації не є підписантом EA-MLA для відповідних видів діяльності.

3. У разі, якщо НОА став підписантом EA-MLA або підписав двосторонню угоду з EA після того, як НААУ надав акредитацію ООВ в цій країні, НААУ буде вживати заходів щодо передавання акредитації до НОА.

2.2 Мінімум раз на рік ООВ зобов’язані інформувати НААУ про країни, в яких вони здійснюють  діяльність з оцінки відповідності, акредитовану НААУ. НААУ веде облік таких країн для кожного ООВ.

2.3 З метою оцінювання критичних місць ООВ, які знаходяться на території ЕА, НОА якого підписав MLA (EA-MLA), НААУ буде залучати локальний НОА на засадах субпідряду.

2.4 Спостереження за діяльністю (наприклад, випробування, аудити, інспектування), що проводять українські ООВ за межами України в регіоні EA-MLA, переважно буде проводитись аудиторами/експертами НААУ. Однак, в окремих випадках для забезпечення належної компетентності групи з оцінювання НААУ буде залучати місцевих експертів.

3 Поза межами регіону EA

3.1 Акредитація ООВ в країнах, де орган з акредитації (ОА) підписав відповідні угоди IAF-MLA або ILAC-MRA:

НААУ пропонує ООВ звернутись до місцевого ОА та інформує про існування відповідних угод MLA/MRA і, якщо необхідно, пояснює сутність угод MLA/MRA. Проте, якщо ООВ наполягає на акредитації від НААУ, НААУ буде оцінювати причини, за яких ООВ подає заявку на акредитацію за межами своєї країни. НААУ буде інформувати місцевий ОA щодо отриманої заявки на акредитацію. НААУ також проінформує місцевий ОA про сферу акредитації на яку претендує ООВ. Особливу увагу буде приділено ситуації, якщо ООВ раніше був акредитований місцевим ОА або іншим ОA або подавав заявку на цю акредитацію, але не отримав цієї акредитації. Скрізь, де можливо, НААУ буде залучати місцевий ОA до оцінювання, бажано в якості оцінювачів або технічних експертів цього ОА до складу своєї групи з оцінювання.

3.2 Акредитація ООВ в країнах, де ОA не підписав відповідні угоди MLA/MRA:

НААУ пропонує ООВ звернутись до місцевого ОА. Проте, якщо ООВ наполягає на акредитації від НААУ, НААУ буде оцінювати причини, за яких ООВ подає заявку на акредитацію за межами своєї країни. НААУ буде інформувати місцевий ОA щодо заявки. Особливу увагу буде приділено ситуації, якщо ООВ раніше був акредитований місцевим ОА або іншим ОA або подавав заявку на цю акредитацію, але не отримав цієї акредитації. НААУ може залучати до процесу акредитації експертів місцевого ОA.

3.3 Акредитація ООВ в країнах, де немає ОA:

НААУ буде обробляти такі заявки на акредитацію без додаткових транскордонних правил.

3.4 Мінімум раз на рік ООВ зобов’язані інформувати НААУ про країни, в яких вони здійснюють  діяльність з оцінки відповідності, акредитовану НААУ. НААУ веде облік таких країн для кожного ООВ.

3.5 НААУ буде проводити оцінювання критичних місць ООВ, які не є головним офісом. Політика НААУ – надавати у субпідряд оцінювання цих місць місцевому ОА, якщо цей ОА є підписантом угоди ILAC-MRA або IAF-MLA для діяльності, яку буде акредитовано. Якщо цей ОA не є підписантом відповідних угод MLA/MRA, тоді НААУ буде проводити оцінювання, якщо це можливо, у співпраці з місцевим ОA. Оцінка нового місця, що додається до переліку критичних місць ООВ буде проводити група з оцінювання від НААУ, з використанням у відповідних випадках місцевих аудиторів та експертів.

3.6 Спостереження за діяльністю (наприклад, випробування, аудити, інспектування), що проводяться співробітниками українських ООВ за межами регіону EA-MLA переважно буде проводитись оцінювачами НААУ. Однак, у відповідних випадках для компетентності групи з оцінювання НААУ буде використовувати місцевих експертів.

4 Субпідряд та співробітництво з іншими органами з акредитації

4.1 Можливе залучення персоналу з акредитації з інших ОA до складу групи з оцінювання від НААУ. Якщо цей ОА не є підписантом відповідних угод MLA/MRA, НААУ несе відповідальність за навчання, підвищення кваліфікації та моніторингу цього оцінювача або експерта. Якщо ОA є підписантом відповідних угод MLA/MRA, НААУ визначить для такої особи виконання певних завдань на основі її компетентності відповідно до інформації наданої іншим ОA.

4.2 Можливе спільне оцінювання з боку НААУ та іншого ОA, для якого складається група з аудиторів/експертів з обох ОА. Подальша реалізація цієї співпраці вимагає обговорення питань щодо звітності, процедур, вартості та обов’язків. Може бути оформлена офіційна угода, яка буде визначати ці питання між НААУ та іншим ОA.

4.3 Можливе спостереження місцевим ОA за проведенням оцінювання з боку НААУ. Якщо ООВ не висунув заперечення проти цього, НААУ буде це підтримувати.

4.4 У разі субпідряду,  застосовуються наступні правила:

1. Якщо НААУ надає у субпідряд оцінювання, застосовується пункт 7.4.1 стандарту ISO/IEC 17011.

2. Якщо НААУ на контрактних умовах звертається до іншого ОA проводити оцінювання від свого імені, інший ОA буде використовувати свої власні процедури, системи і звіти щодо оцінювання, і не буде зобов’язаний використовувати процедури оцінювання від НААУ.

3. Однак, НААУ має право вказати на конкретні сфери або аспекти оцінювання, на якому він вимагає від іншого ОA зосередитися під час оцінювання та звітування. Інший ОA повинен забезпечити відповідність зазначеним вимогам НААУ. НААУ надасть іншому ОA усю необхідну інформацію для забезпечення ефективного оцінювання.

4. Мову, яка буде використовуватися під час оцінювання, необхідно заздалегідь узгодити між контрактним ОA та ООВ. Мова звітування для НААУ повинна бути англійською або українською.

5. Буде підготовлено субпідрядну угоду з іншим ОA, щоб докладно визначити терміни та умови.

4.5 У випадку, якщо НААУ скасовує або призупиняє дію атестата акредитації ООВ, що також має акредитацію від місцевого ОA, НААУ поінформує про це місцевий ОA.

4.6 Кожного разу, коли НААУ інформується про скасування або припинення чинності акредитації іншим ОA для ООВ, що також має акредитацію від НААУ, НААУ буде здійснювати відповідний аналіз. Метою такого аналізу є вирішити, яким чином таке скасування або припинення впливає на акредитацію з боку НААУ. НААУ інформуватиме інший ОА про результат такого аналізу.

5. Строк дії даної політики не обмежується.

6. Перегляд політики – у разі потреби.