Загальний документ “Розширення сфери діяльності НААУ”

ЗД-01.08.06:ред. 08

1  Загальна політика

Основною метою діяльності НААУ є акредитація органів з оцінки відповідності згідно з Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001 р. № 2407-III.

НААУ розширює сферу діяльності лише у випадках, якщо це вимагається новим законодавством або виникає потреба у зацікавлених кіл. У разі виникнення потреби у зацікавлених кіл, питання щодо розширення має бути розглянутим на засіданні Ради з акредитації із наданням відповідної рекомендації, а також за необхідності на засіданні ТКА з визначенням питань щодо впровадження.

НААУ не розширюватиме свою діяльність у сферах, якщо для них відсутні міжнародні/регіональні  стандарти або рекомендації.

Прикладом розширення діяльності НААУ є акредитація (оцінювання компетентності) нового виду ООВ та/або діяльності з оцінки відповідності для нової схеми сертифікації.

У результаті розширення сфери діяльності НААУ має бути забезпечена вимога щодо незалежності та неупередженості НААУ.

2  Сфера поширення

Методика поширюється на НААУ, Раду з акредитації, Технічний комітет з акредитації, персонал з акредитації.

3 Основні етапи

Процес розширення діяльності НААУ включає основні етапи:

-       визначення потреби;

-       отримання рекомендації Ради з акредитації;

-       залучення до обговорення ТКА та інші зацікавлені сторони;

-       визначення заходів для реалізації рекомендацій;

-       впровадження визначених заходів;

-       аналізування результатів виконаних дій.

4  Опис процесу

4.1 Визначення потреби

4.1.1 Джерелами визначення потреби у розширенні діяльності НААУ можуть бути:

-       зміни у чинному законодавстві України (відповідальний  - юрисконсульт);

-       потреби потенційних органів з оцінки відповідності (відповідальні – начальники управлінь акредитації та нагляду);

-       потреби наявних органів з оцінки відповідності (відповідальні – начальники управлінь акредитації);

-       потреби зацікавлених кіл (відповідальні – керівники підрозділів);

-       зміни у стандартах з питань акредитації  (відповідальні – начальники управлінь акредитації);

-       вимоги міжнародних та регіональних організацій з акредитації, членами яких є НААУ та/або має Контракти про співпрацю (відповідальні – заступник Голови – начальник управління планово-організаційного, начальники управлінь акредитації);

-       інші чинники.

4.1.2 Відповідальні особи надають пропозиції щодо розширення сфери діяльності НААУ під час нарад та/або здійсненні аналізування з боку керівництва. Документом підтвердження визначення потреби у розширенні діяльності НААУ є відповідний протокол, що підписується Головою НААУ або заступником Голови (наприклад, протокол засідання наради).

4.2  Рекомендації Ради з акредитації

4.2.1 Питання щодо розширення сфери діяльності НААУ може бути розглянуто на засіданні Ради з акредитації з залученням усіх зацікавлених сторін.

4.3  Залучення до обговорення ТКА та інші зацікавлені сторони

4.3.1 З метою опрацювання питання стосовно розширення сфери діяльності до обговорення залучаються  зацікавлені сторони – організації або персони, що здійснюють оцінювання відповідності у визначеній сфері, користувачі послуг таких ООВ, галузеві асоціації, органи виконавчої влади тощо.

4.3.2 У разі залучення необхідно висвітлити такі питання:

-   чи здійснюється оцінка відповідності у визначеній сфері?

-   яка кількість потенційних зацікавлених органів з оцінки відповідності та кількість користувачів їх послуг?

-    чи належить визначена сфера до законодавчо регульованої/нерегульованої сфери діяльності?

-   який рівень діяльності у сфері оцінки відповідності (національний, регіональний, міжнародний)?

4.3.3 У разі необхідності відповідні технічні питання  (у тому числі необхідність утворення додаткового Технічного підкомітету або секції) мають бути розглянуті на Президії ТКА.

4.4  Визначення заходів для реалізації рекомендацій

4.4.1 Заступник Голови – начальник управління планово-організаційного та начальники відповідного управління акредитації або нагляду здійснюють аналіз поточного стану, визначають потреби та складають план заходів для реалізації рекомендацій. Під час аналізування необхідно врахувати наступне:

-  чи є наявний досвід інших органів з акредитації у визначеній сфері?

-  яка загальна кількість акредитованих ними ООВ?

-  чи є в наявності документи, що містять вимоги з акредитації?

-  чи є необхідність у специфічних програм акредитації?

-  чи є в наявності рекомендації щодо застосування акредитації для визначеної сфери міжнародних та/або регіональних організацій з акредитації?

-  чи є в наявності компетентний персонал з акредитації?

-  чи є в наявності критерій акредитації?

З метою отримання інформації на запитання доцільним може бути проведення круглих столів та листування з зацікавленими сторонами.

4.4.2 План може містити:

-  шляхи впровадження відповідних рекомендацій ЕА та міжнародних організацій з акредитації;

-  врахування досвіду в інших країнах з метою обміну досвідом та можливої участі у якості спостерігача в акредитаціях в країнах, що мають такий досвід;

-  визначення та розподіл відповідальності за досягнення цілей і завдань на кожному рівні НААУ і засоби та періоди часу, необхідні для досягнення цих цілей та завдань;

-  встановлення вимог до персоналу з акредитації у визначеній сфері;

-  визначення потреби у підготовці персоналу. Персонал повинен бути компетентним шляхом проходження відповідного навчання, підготовки та/або практичних занять (знання у визначеній сфері, знання та розуміння відповідних стандартів);

-  розроблення відповідних програм акредитації (критерії, спеціальні правила, принципи визначення галузі акредитації тощо);

-  необхідність перекладу відповідних рекомендацій на українську мову;

-  створення, затвердження та впровадження необхідної документації – при цьому необхідно дотримуватися існуючих у НААУ методології, правил, процедур та норм, що передбачають застосування критеріїв незалежності, об’єктивності результатів оцінки, прозорості, неупередженості, компетентності і відповідальності;

-  інформування зацікавлених кіл стосовно розширення сфери діяльності та здійснення відповідної процедури акредитації;

-  правила визначення вартості робіт з акредитації у визначеній галузі.

План повинен бути затверджений Головою НААУ.

4.5  Аналізування результатів виконаних дій

4.5.1 Після виконання заходів НААУ аналізує ефективність та достатність виконаних дій. Ефективність впровадження заходів оформлюється протоколом наради.

5  Відповідальний за функціонування процесу

Відповідальність за функціонування процесу покладається на заступника Голови – начальника управління планово-організаційного, начальників управлінь з акредитації органів з оцінки відповідності та нагляду за акредитованими органами з оцінки відповідності.

6  Посилання

Загальний документ містить посилання на наступні документи:

  1. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001 №2407-III.