Загальний документ “Розширення сфери діяльності НААУ”

ЗД-01.08.06:ред. 06

1  Загальна політика

Основною метою діяльності НААУ є акредитація органів з оцінки відповідності згідно з Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001 р. № 2407-III.

НААУ розширює сферу діяльності лише у випадках, якщо це вимагається новим законодавством або виникає потреба у зацікавлених кіл. У разі виникнення потреби у зацікавлених кіл, питання щодо розширення має бути розглянутим на засіданні Ради з акредитації із наданням відповідної рекомендації, а також за необхідності на засіданні ТКА з визначенням питань щодо впровадження.

НААУ не розширюватиме свою діяльність у сферах, якщо для них відсутні міжнародні/регіональні  стандарти або рекомендації.

Прикладом розширення діяльності НААУ є акредитація (оцінювання компетентності) нового виду ООВ та/або діяльності з оцінки відповідності для нової схеми сертифікації.

У результаті розширення сфери діяльності НААУ має бути забезпечена вимога щодо незалежності та неупередженості НААУ.

2  Сфера поширення

Методика поширюється на НААУ, Раду з акредитації, Технічний комітет з акредитації, персонал з акредитації.

3 Основні етапи

Процес розширення діяльності НААУ включає основні етапи:

-       визначення потреби;

-       отримання рекомендації Ради з акредитації;

-       залучення до обговорення ТКА та інші зацікавлені сторони;

-       визначення заходів для реалізації рекомендацій;

-       впровадження визначених заходів;

-       аналізування результатів виконаних дій.

4  Опис процесу

4.1 Визначення потреби

4.1.1 Джерелами визначення потреби у розширенні діяльності НААУ можуть бути:

-       зміни у чинному законодавстві України (відповідальний  - завідувач сектором юридичного та кадрового забезпечення);

-       потреби потенційних органів з оцінки відповідності (відповідальні – начальники управлінь акредитації та нагляду);

-       потреби наявних органів з оцінки відповідності (відповідальні – начальники управлінь акредитації та нагляду);

-       потреби зацікавлених кіл (відповідальний – заступник Голови – начальник управління міжнародного співробітництва, якості та інформаційного забезпечення);

-       зміни у стандартах з питань акредитації  (відповідальні – начальники управлінь акредитації та нагляду);

-       вимоги міжнародних та регіональних організацій з акредитації, членами яких є НААУ та/або має Контракти про співпрацю (відповідальні – начальники управлінь акредитації та нагляду);

-       інші чинники.

4.1.2 Відповідальні особи надають пропозиції щодо розширення сфери діяльності НААУ під час засідань та/або здійсненні аналізування з боку керівництва. Документом підтвердження визначення потреби у розширенні діяльності НААУ є відповідний протокол, що підписується Головою НААУ або заступником Голови (наприклад, протокол засідання наради).

4.2  Рекомендації Ради з акредитації

4.2.1 Питання щодо розширення сфери діяльності НААУ може бути розглянуто на засіданні Ради з акредитації з залученням усіх зацікавлених сторін.

4.3  Залучення до обговорення ТКА та інші зацікавлені сторони

4.3.1 З метою опрацювання питання стосовно розширення сфери діяльності до обговорення залучаються  зацікавлені сторони – організації або персони, що здійснюють оцінювання відповідності у визначеній сфері, користувачі послуг таких ООВ, галузеві асоціації, органи виконавчої влади тощо.

4.3.2 У разі залучення необхідно висвітлити такі питання:

-   чи здійснюється оцінка відповідності у визначеній сфері?

-   яка кількість потенційних зацікавлених органів з оцінки відповідності та кількість користувачів їх послуг?

-    чи належить визначена сфера до законодавчо регульованої/нерегульованої сфери діяльності?

-   який рівень діяльності у сфері оцінки відповідності (національний, регіональний, міжнародний)?

4.3.3 У разі необхідності відповідні технічні питання  (у тому числі необхідність утворення додаткового Технічного підкомітету або секції) мають бути розглянуті на Президії ТКА.

4.4  Визначення заходів для реалізації рекомендацій

4.4.1 Начальник відповідного управління акредитації або нагляду здійснює аналіз поточного стану, визначає потреби та складає план заходів для реалізації рекомендацій. Під час аналізування необхідно врахувати наступне:

-  чи є наявний досвід інших органів з акредитації у визначеній сфері?

-  яка загальна кількість акредитованих ними ООВ?

-  чи є в наявності документи, що містять вимоги з акредитації?

-  чи є необхідність у специфічних програм акредитації?

-  чи є в наявності рекомендації щодо застосування акредитації для визначеної сфери міжнародних та/або регіональних організацій з акредитації?

-  чи є в наявності компетентний персонал з акредитації?

-  чи є в наявності критерій акредитації?

З метою отримання інформації на запитання доцільним є проведення круглих столів та листування з зацікавленими сторонами.

4.4.2 План може містити:

-  шляхи впровадження відповідних рекомендацій ЕА та міжнародних організацій з акредитації;

-  врахування досвіду в інших країнах з метою обміну досвідом та можливої участі у якості спостерігача в акредитаціях в країнах, що мають такий досвід;

-  визначення та розподіл відповідальності за досягнення цілей і завдань на кожному рівні НААУ і засоби та періоди часу, необхідні для досягнення цих цілей та завдань;

-  встановлення вимог до персоналу з акредитації у визначеній сфері;

-  визначення потреби у підготовці персоналу. Персонал повинен бути компетентним шляхом проходження відповідного навчання, підготовки та/або практичних занять (знання у визначеній сфері, знання та розуміння відповідних стандартів);

-  розроблення відповідних програм акредитації (критерії, спеціальні правила, принципи визначення галузі акредитації тощо);

-  необхідність перекладу відповідних рекомендацій на українську мову;

-  створення, затвердження та впровадження необхідної документації – при цьому необхідно дотримуватися існуючих у НААУ методології, правил, процедур та норм, що передбачають застосування критеріїв незалежності, об’єктивності результатів оцінки, прозорості, неупередженості, компетентності і відповідальності;

-  інформування зацікавлених кіл стосовно розширення сфери діяльності та здійснення відповідної процедури акредитації;

-  правила визначення вартості робіт з акредитації у визначеній галузі.

План повинен бути затверджений Головою НААУ.

4.5  Аналізування результатів виконаних дій

4.5.1 Після виконання заходів НААУ аналізує ефективність та достатність виконаних дій. Ефективність впровадження заходів оформлюється протоколом наради.

5  Відповідальний за функціонування процесу

Відповідальність за функціонування процесу покладається на начальників управлінь з акредитації органів з оцінки відповідності та нагляду за акредитованими органами з оцінки відповідності.

6  Посилання

Загальний документ містить посилання на наступні документи:

  1. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001 р. № 2407-III.