Положення про ТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Національного агентства з акредитації України № 96 від “ 28” грудня 2002 р.

Внесено зміни Наказами Національного агентства з акредитації України № 114 від “16” лютого 2004 р.,
№ 120 від “20” лютого 2007 р., №153од  від “24” вересня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ З АКРЕДИТАЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про технічний комітет з акредитації (далі – Положення) відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” визначає напрямки діяльності технічного комітету з акредитації Національного агентства з акредитації (далі – НААУ), структуру та організацію діяльності, включаючи функції та повноваження керівництва та членів комітету.

1.2. Технічний комітет з акредитації (далі – комітет) входить до складу НААУ і створюється наказом Голови НААУ .

1.3. Комітет не є юридичною особою. Члени комітету працюють на добровільних засадах.

1.4. У своїй роботі комітет керується законодавством України, нормативними документами щодо акредитації та цим Положенням.

2. Функції й сфера діяльності

2.1. Основними функціями комітету є:

а) розроблення методичних рекомендацій з питань акредитації;

б) визначення спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації у відповідних сферах, підготовка й надання пропозицій до НААУ;

в) приймання участі у роботі споріднених технічних комітетів міжнародних та регіональних організацій.

2.2. Комітет, за дорученням НААУ, може:

а) розробляти проекти нормативних документів щодо акредитації;

б) брати участь у розробці правил, процедур і програм щодо акредитації;

в) брати участь в організації перекладу на державну мову національних стандартів інших країн;

г) брати участь у розробці кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів;

д) брати участь у розробці програм навчання та атестації аудиторів та експертів;

е) надавати консультативну допомогу при проведенні аналізу документів з акредитації.

3. Членство в комітеті, обов’язки та права членів комітету

3.1. Членство в комітеті може бути колективним або індивідуальним.

3.2. Колективними членами можуть бути підприємства, організації, науково-технічні інженерні товариства (спілки), органи з оцінки відповідності та інші зацікавлені юридичні особи. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх повноважних представників.

3.3. Індивідуальними членами комітету можуть бути вчені, фахівці та інші фізичні особи, які бажають брати участь у його роботі.

3.4. Кількість членів комітету не обмежується.

3.5. Члени комітету зобов’язані:

а) брати постійну участь у роботі комітету і бути присутніми на його засіданнях за рішенням підкомітету;

б) забезпечувати належне виконання доручених їм завдань;

в) знати нормативно-правові акти та нормативні документи з питань акредитації;

г) своєчасно повідомляти через відповідального секретаря голові комітету про можливі зміни умов і порядку своєї роботи в комітеті, а також їх причини;

д) відповідати на питання та давати пропозиції щодо запитів керівників комітету (голова, заступники, відповідальний секретар).

3.6. Члени комітету мають право:

а) вносити пропозиції щодо нових робочих проектів, удосконалення діяльності комітету й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

б) за погодженням із головою комітету друкувати результати робіт, виконаних у межах діяльності комітету;

в) вийти зі складу комітету, повідомивши про це голову комітету не пізніше ніж за два місяці до часу виходу;

г) звертатися до комісії з апеляцій НААУ;

д) представляти інтереси комітету в інших організаціях за дорученням голови комітету.

3.7. За невиконання обов’язків, передбачених у цьому Положенні, член комітету може бути виключений з його складу. Рішення стосовно цього питання приймає Президія комітету.

3.8. Набуття колективного членства в комітеті передбачає наступну процедуру:

а) зацікавлена організація (підприємство) обирає повноважного представника;

б) представник надає до комітету заявку встановленої форми (Додаток А);

в) на засіданні Президії комітету розглядається заявка та приймається рішення про прийняття кандидата в члени комітету.

3.9. Набуття індивідуального членства у комітеті передбачає таку ж процедуру, як у п.3.8, за виключенням підпункту а).

4. Структура та організація діяльності

4.1. Організаційну структуру комітету складають: голова комітету, його заступники, Президія комітету, підкомітети, секретаріат.

Голова, заступники голови комітету призначаються та звільняються наказом Голови НААУ або особи що його заміщує на період тимчасової відсутності.

Кандидати на голову комітету та його заступників повинні бути компетентні, кваліфіковані, освіта повинна відповідати діяльності підкомітету, який вони можуть очолити.

4.2. Заступники голови комітету очолюють підкомітети за напрямками.

4.3. Президія комітету складається з голови комітету, його заступників – голів підкомітетів, представників НААУ (з правом дорадчого голосу). Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 усіх членів президії.

4.4. Основні функції Президії комітету є:

а)розглядати та схвалювати річні звіти підкомітетів;

б) розглядати питання щодо членства у комітеті;

в) розглядати та затверджувати плани роботи та звіти комітету;

г) розглядати та затверджувати рішення підкомітетів, прийняті в межах їх

компетенції. Рішення підкомітетів, затверджені президією, оформлюються як

рішення комітету;

д) розглядати та приймати рішення щодо винесення на голосування комітету

пропозицій підкомітетів про виведення членів із складу комітету;

е) приймати рішення про проведення засідань комітету та схвалювати їх порядок денний;

є) розглядати та схвалювати пропозиції для електронного голосування комітету;

ж) розглядати та приймати рішення щодо методики проведення електронного голосування його удосконалення чи припинення;

з) затверджувати результати електронного голосування.

4.5. Комітет щороку звітує перед НААУ про результати діяльності за минулий рік.

4.6. Пропозиції щодо тимчасового призупинення або остаточного припинення діяльності підкомітетів може надавати голова комітету, члени комітету за наявністю однієї з таких причин:

а) голова комітету сповіщає про закінчення виконання завдань, що були встановлені перед підкомітетом;

б) мета й завдання, над якими працює підкомітет, втратили актуальність;

в) діяльність підкомітету не дає задовільних результатів.

4.7. Рішення про створення, тимчасове призупинення або остаточне припинення діяльності комітету та підкомітету приймає Голова НААУ, яке затверджується відповідним наказом.

4.8. Основною формою роботи комітету є засідання. Засідання комітету проводяться за рішенням Президії комітету.

Кожен підкомітет направляє на засідання своїх представників у кількості не менше 20% від загальної кількості членів підкомітету. Засідання комітету є правочинним, якщо у ньому беруть участь представники усіх підкомітетів.

У разі необхідності, квота участі представників підкомітетів може змінюватися за рішенням Президії комітету.

Усі рішення на засіданнях приймаються шляхом голосування. Рішення вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувала більшість членів комітету, що приймали участь у засіданні.

4.9. В разі входження одного члена комітету до декількох підкомітетів його голос при вирішенні загальних питань рахується один раз.

5. Функції й повноваження голови комітету і його заступників

5.1. Голова комітету:

а) організує підготовку проектів, програм й планів робіт комітету та несе відповідальність перед Головою НААУ за їх виконання ;

б) готує та подає до НААУ звіти про діяльність комітету;

в) представляє комітет в організаціях і підприємствах;

г) організує підготовку проектів документів і подає їх на розгляд до НААУ;

д) здійснює контроль за виконанням зобов’язань комітету, які входять до його компетенції;

е) проводить голосування комітету;

є) забезпечуює проведення електронного голосування, обробку даних та оформлення результатів голосування з питань комітету;

ж) утворює тимчасові робочі групи (в разі потреби);

з) підписує рішення комітету.

5.2. Заступник голови комітету:

а) сприяє голові комітету у виконанні його функцій;

б) виконує делеговані головою комітету функції, а також функції голови під час його відсутності за його дорученням;

в) розробляє плани робіт підкомітетів відповідно до напрямків діяльності;

г) організує та керує роботами підкомітетів, проводить робочі засідання підкомітетів;

д) розглядає пропозиції комітету щодо вдосконалення нормативних документів та методичних рекомендацій з питань акредитації;

е) залучає експертів фахівців з інших організацій для роботи в підкомітетах (у тимчасових робочих групах);

є) проводить голосування підкомітету;

ж) утворює тимчасові робочі групи (в разі потреби);

з) забезпечує проведення електронного голосування, обробку даних та оформлення результатів голосування по питаннях підкомітету;

і) формує групу представників підкомітету для участі у засіданнях комітету;

к) призначає представника для оцінювання результатів робіт з акредитації та надання рекомендацій НААУ щодо акредитації або відмови у акредитації органів з оцінки відповідності.

5.3. Секретар підкомітету призначається ( у разі необхідності ) головою підкомітету та виконує такі функції:

а) забезпечує інформування членів підкомітетів із питань, які виносяться на розгляд підкомітетів;

б) готує й забезпечує проведення засідань підкомітетів;

в) координує роботу робочих груп і експертів, що залучаються до роботи в підкомітетах;

г) забезпечує розгляд і надання членам підкомітетів надісланих до комітету матеріалів і проектів документів;

д) готує зведення пропозицій членів підкомітету;

е) контролює виконання планів та програм робіт підкомітету;

є) оформлює рішення підкомітету;

ж) веде листування з організаціями, реєстрацію та облік документів.

5.4. Підкомітети щороку звітують перед комітетом про результати діяльності за минулий рік.

6. Функції секретаріату комітету

6.1. Поточне організаційне забезпечення діяльності комітету здійснює його секретаріат. Секретаріат формує голова комітету. До складу секретаріату входить відповідальний секретар.

Відповідальний секретар виконує такі функції:

а) координує роботу та здійснює загальне керівництво секретаріатом;

б) організовує засідання комітету та веде протоколи засідань;

в) відповідає за організацію діловодства;

г) збирає й обробляє відгуки на проекти документів;

д) підписує рішення комітету.

6.2. Відповідальний секретар призначається та звільняється з посади наказом Голови НААУ із співробітників НААУ.

7 .Процедура електронного голосування

7.1. Прийняття рішень комітету та підкомітету можливе шляхом проведення електронного голосування:

а) голова комітету затверджує список електронних адрес членів комітету;

б) пропозиції про голосування виносяться головою комітету для комітету, а головами підкомітетів для членів відповідних підкомітетів для голосування по пропозиціях підкомітетів;

в) термін прийняття “голосів” за надані пропозиції встановлюються головою комітету ( та головою підкомітету для своїх пропозицій), в залежності від обсягів і складності предмету голосування;

г) електронне голосування вважається таким, що відбулось, якщо в установлені строки надійшли відповіді від половини членів комітету (підкомітету), в тому числі і тих, які голосували не електронною поштою;

д) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комітету;

е) результати електронного голосування комітету затверджуються рішенням Президії комітету, а підкомітету – головою підкомітету;

є) відповідальність за достовірність і відповідність положенню електронного голосування несуть голова комітету щодо голосування усіх членів комітету, та голова підкомітету щодо голосування членів підкомітету за пропозицією підкомітету.

Провідний юрисконсульт Коломієць В.В.