Положення про Національне агентство з акредитації України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом міністерства економічного розвитку і
торгівлі України
від 08.02.2017 № 161

1. Національним органом України з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

Мінекономрозвитку не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.

2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Офіційне найменування:

 • українською мовою: повне – Національне агентство з акредитації України; скорочене – НААУ;
 • російською мовою: повне – Национальное агентство по аккредитации Украины; скорочене – НААУ;
 • англійською мовою: повне – National Accreditation Agency of Ukraine; скорочене – NAAU.

4. Місцезнаходження НААУ: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7.

5. Основними завданнями НААУ є:

 • забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;
 • забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;
 • створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;
 • усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

6. Основними принципами діяльності НААУ є:

 • забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;
 • загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;
 • прозорість діяльності з акредитації;
 • професійна компетентність виконавців робіт;
 • добровільність акредитації;
 • забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;
 • застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;
 • дотримання суспільних інтересів;
 • конфіденційність інформації, отриманої в процесі акредитації.

7. Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього завдань є:

 • акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
 • проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі – моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;
 • затвердження:

-  порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;
-  порядку проведення моніторингу;
-  порядку розгляду скарг, пов’язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;
-  кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;
-  складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
-  положення про комісію з апеляцій;
-  методичних рекомендацій з питань акредитації.
організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;

 • ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
 • участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
 • укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
 • організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі оприлюднення на власному веб-сайті в Інтернеті текстів нормативно-правових актів та інших документів з питань акредитації, інформації про види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;
 • створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;
 • надання Мінекономрозвитку щороку не пізніше 1 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітів про результати діяльності НААУ за відповідний період;
 • проведення видавничої діяльності відповідно до завдань, визначених цим Положенням;
 • виконання функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством;
 • організація та проведення семінарів з питань акредитації;
 • організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації.

8. НААУ має право:

 • утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах позаштатний персонал з акредитації;
 • приймати рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
 • мати представників НААУ в інших регіонах України;
 • утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

9. НААУ зобов’язане:

 • бути організованим таким чином, щоб забезпечити його незалежність від органів з оцінки відповідності, оцінювання яких воно проводить, від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності;
 • бути організованим та функціонувати таким чином, щоб гарантувати об’єктивність і неупередженість своєї діяльності;
 • забезпечувати прийняття кожного рішення, що стосується засвідчення компетентності органу з оцінки відповідності, компетентними особами, які не проводили оцінку цього органу;
 • уживати адекватних заходів для забезпечення конфіденційності одержаної інформації;
 • визначати види діяльності з оцінки відповідності, стосовно яких воно є компетентним здійснювати акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;
 • установлювати необхідні процедури для забезпечення ефективного управління та належного внутрішнього контролю;
 • мати у своєму розпорядженні достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань;
 • документувати обов’язки, сфери відповідальності та повноваження персоналу, який може впливати на якість оцінки і засвідчення компетентності;
 • установлювати, упроваджувати та підтримувати процедури моніторингу компетентності залученого персоналу та стану виконання ним своїх обов’язків;
 • перевіряти, щоб акредитовані органи проводили оцінку відповідності у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб’єктів господарювання та з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, у якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;
 • уживати всіх належних заходів з метою обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію в разі втрати акредитованим органом з оцінки відповідності компетентності для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинення акредитованим органом з оцінки відповідності грубого порушення своїх обов’язків;
 • оприлюднювати річні фінансові звіти, підготовлені відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.

10. НААУ забороняється:

 • провадити або пропонувати діяльність (послуги), що провадять (надають) органи з оцінки відповідності;
 • здійснювати консультування;
 • бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь у їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.

11. До складу НААУ входять:

 • Рада з акредитації;
 • технічні комітети з акредитації;
 • комісія з апеляцій.

12. Мінекономрозвитку:

 • закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності;
 • видає НААУ замовлення на провадження ним діяльності згідно з пунктом 5 цього Положення та здійснює його фінансування, якщо воно проводиться за рахунок коштів державного бюджету;
 • у разі якщо НААУ не відповідає вимогам або не виконує своїх обов’язків, встановлених Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», уживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких коригувальних заходів НААУ;
 • у встановленому порядку здійснює моніторинг НААУ з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог до національного органу України з акредитації;
 • затверджує методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;
 • здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов’язань, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності, використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням;
 • погоджує штатний розпис, структуру та чисельність НААУ;
 • погоджує кандидатури на посади заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ;
 • погоджує в установленому законодавством порядку утворення філій НААУ та положення про них;
 • погоджує відрядження голови НААУ за кордон;
 • установлює опис та правила застосування Національного знака акредитації;
 • ураховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду голови НААУ;
 • призначає на посаду та звільняє з посади голову НААУ;
 • забезпечує дотримання законодавства у сфері охорони державної таємниці в НААУ;
 • виконує інші функції, передбачені законодавством.

13. НААУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно із законодавством.

14. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства та цього Положення.

15. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, Національний знак акредитації, який реєструється відповідно до законодавства.

16. Керівництво НААУ відповідає за:

 • формування політики стосовно його діяльності у сфері якості, конфіденційність цієї політики та її реалізацію;
 • методику зберігання облікових документів протягом терміну, сумісного з його контрактами та юридичними зобов’язаннями;
 • виконання оцінки з акредитації згідно із законодавством;
 • прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
 • фінансову і господарську діяльність НААУ.

17. НААУ здійснює акредитацію відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими ним, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації. Перелік назв і позначень таких актів та документів, тексти нормативно-правових актів з питань акредитації, а також тексти інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, оприлюднюються на веб-сайті НААУ в Інтернеті.

18. НААУ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законами України. НААУ не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника.

19. НААУ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

20. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі НААУ.

21. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. НААУ володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Положенню.

22. Джерелами формування майна НААУ є:

 • майно, передане йому засновником та іншими органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями;
 • кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації та моніторингу;
 • кошти державного бюджету;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • інші надходження, не заборонені законодавством.

23. Джерелами фінансування діяльності з акредитації НААУ є:

 • кошти, отримані як оплата за проведення робіт з акредитації та моніторингу;
 • кошти державного бюджету;
 • інші кошти, передбачені законом.
 • Виділені кошти державного бюджету у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами:
 • науково-дослідні роботи;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації;
 • участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій, у тому числі сплата членських внесків до цих організацій.
 • Фінансування вищезазначених напрямів може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.
 • Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується НААУ для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства.

24. НААУ самостійно планує і провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Мінекономрозвитку, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод.

Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством.

25. НААУ очолює голова, який призначається на посаду строком на п’ять років і звільняється з посади Мінекономрозвитку.

Головою НААУ може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п’ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Головою НААУ не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.

Голова НААУ звільняється з посади в разі:

 • закінчення строку повноважень;
 • подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 • припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;
 • виявлення або виникнення обставин, що відповідно до абзаців другого і третього цього пункту виключають можливість особи бути головою НААУ;
 • одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;
 • створення перешкод для здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного органу України з акредитації або невжиття на вимогу Мінекономрозвитку коригувальних заходів, передбачених законом;
 • невиконання посадових обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, протягом більш як чотирьох місяців поспіль;
 • набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.

Повноваження голови НААУ достроково припиняються також у разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою.

Голова НААУ:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на НААУ завдань;
 • самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової діяльності НААУ (за винятком тих, що віднесені до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном НААУ та його коштами;
 • представляє НААУ у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
 • видає від імені НААУ довіреності на вчинення відповідних правочинів;
 • затверджує положення про структурні підрозділи НААУ;
 • укладає від імені власника (органу управління майном) колективний договір;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників НААУ, крім заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ, які призначаються на посади і звільняються з посад головою НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку, здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними, уживає заходів до їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
 • приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників НААУ;
 • відповідно до законодавства встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором;
 • здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників НААУ;
 • забезпечує безпечні умови роботи працівникам НААУ;
 • визначає та затверджує штатний розпис, структуру і чисельність НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку;
 • подає пропозиції Мінекономрозвитку про внесення змін до цього Положення;
 • своєчасно вживає заходів із запобігання банкрутству НААУ в разі його неплатоспроможності;
 • погоджує свої відрядження за кордон з Мінекономрозвитку;
 • вирішує інші питання діяльності НААУ.

26. Взаємодія між Мінекономрозвитку та НААУ здійснюється через структурний підрозділ Мінекономрозвитку, до функцій якого належать питання технічного регулювання.

27. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) НААУ здійснюються за рішенням Мінекономрозвитку згідно із законодавством.

28. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться згідно із законодавством.

29. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку. До складу ліквідаційної комісії входять представники Мінекономрозвитку та НААУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред’явлення претензій кредиторами визначаються Мінекономрозвитку згідно із законодавством. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НААУ і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

30. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог законодавства України про працю.

31. НААУ вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.