Національне агентство з акредитації України

На сьогодні одним із пріоритетних завдань Уряду є приведення української системи технічного регулювання у відповідність з вимогами Світової організації торгівлі та Європейського Союзу. Реалізація цього завдання є надзвичайно важливим для нашої країни, оскільки 16 травня 2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі та наразі ведуться переговори щодо створення зони вільної торгівлі з країнами-членами Європейського Союзу.

Ключовим елементом реформування системи технічного регулювання є приведення системи акредитації в Україні у відповідність з вимогами Європейської асоціації з акредитації та підписання Угоди про визнання між Національним агентством з акредитації України та Європейською асоціацією з акредитації.

У 2001 році було прийнято Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності ”, який визначив правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні.

У відповідності до цього Закону в 2002 році Міністерство економіки створило Національне агентство з акредитації України. Крім цього, було створено Раду з акредитації, Технічний комітет з акредитації та Комісію з апеляцій.

Основними функціями Національного агентства з акредитації є акредитація органів з оцінки відповідності та контроль за відповідністю акредитованих органів вимогам акредитації.

Національне агентство з акредитації на сьогодні відповідає встановленим вимогам щодо незалежності, неупередженості та відсутності конфліктів інтересів.

Це гарантується, зокрема, тим, що відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” Міністерство економіки, яке утворило Національне агентство з акредитації, не має права втручатися в діяльність з акредитації національного органу з акредитації. Крім того, Міністерство економіки не має у своєму підпорядкуванні органів з оцінки відповідності. Міністерство економіки виконало всі вимоги Європейської асоціації з акредитації щодо функціонування Ради з акредитації.

Таким чином, відповідно до нового положення про Раду з акредитації Рада формується на паритетних засадах із представників трьох зацікавлених сторін: центральних органів виконавчої влади; акредитованих органів з оцінки відповідності; підприємств, установ та організацій, Національної академії наук України, інших наукових установ та громадських організацій.

Кожна зацікавлена сторона має один голос, який визначається більшістю її представників. Голова Ради та його заступники представляють різні зацікавлені сторони та утворюють керівний склад Ради. Кожен з обраних членів керівного складу Ради почергово виконує функції Голови Ради.

Основними принципами діяльності НААУ є:

 • забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх зацікавлених сторін;
 • загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;
 • прозорість діяльності з акредитації;
 • професійна компетентність виконавців робіт;
 • добровільність акредитації;
 • забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;
 • застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;
 • дотримання суспільних інтересів;
 • конфіденційність інформації, отриманої в процесі акредитації.

Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього завдань є:

 • Акредитація органів з оцінки відповідності з подальшим контролем за їх відповідністю вимогам акредитації, прийняття рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового зупинення або визнання недійсною;
 • Розроблення правил процедур і затвердження програм акредитації органів з оцінки відповідності, а також здійснення контролю за їх відповідністю вимогам акредитації;
 • Організація навчання, підготовки персоналу з акредитації і надання йому повноважень провадити діяльність з акредитації відповідно до встановлених вимог;
 • Ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності, а також реєстру персоналу з акредитації;
 • Представництво та участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
 • Укладання в установленому законодавством порядку міжнародних договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
 • Участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та до акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • Ведення фонду нормативно-правових актів і нормативних документів з питань акредитації;
 • Створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;
 • Затвердження положення про комісію з апеляцій та внесення змін до нього;
 • Подання засновнику щорічної інформації про результати діяльності НААУ;
 • Організація інформаційного забезпечення з питань акредитації;
 • Проведення видавничої та інших видів діяльності відповідно до завдань, визначених Положенням про НААУ;
 • Виконання інших функцій, що не суперечать законодавству та Положенню про НААУ;
 • Організація та проведення семінарів;
 • Розроблення порядку та правил оплати робіт з акредитації.