Порядок акредитації

(Витяг з Настанови з управління від 25.02.2019 № 261-Я)

8  Порядок акредитації та моніторингу

 8.1  Загальні положення

8.1.1 Цей порядок визначає процедуру акредитації та моніторингу акредитованих органів з оцінки відповідності (далі – акредитація). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів у сфері акредитації ООВ.

Цей порядок застосовується до усіх ООВ, що бажають отримати акредитацію в НААУ незалежно від наявності у нього інших акредитацій, наприклад, в інших органах з акредитації, які є підписантами відповідних угод EA/ILAC/IAF, а також ООВ, вже акредитованих в НААУ.

8.1.2 НААУ надає зацікавленим сторонам інформацію  щодо:

a)      переліку документів,  якими визначено вимоги (критерії) акредитації до органів з оцінки відповідності;
b)      переліку та форм документів для подання заявки на акредитацію в НААУ;
c)      порядку визначення вартості робіт з акредитації;
d)     порядку розгляду скарг та апеляцій;
e)      переліку акредитованих органів з оцінки відповідності з їх сферами акредитації;
f)       інших документів, що стосуються питань акредитації.

Ця інформація підтримується в актуальному стані, і є доступною на веб-сайті НААУ.

8.1.3 Акредитація ООВ, згідно з заявленою сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог таких нормативних документів:

a)      випробувальні та калібрувальні лабораторії  – ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;
b)     органи з сертифікації продукції, процесів та послуг – ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014;
c)      органи з сертифікації систем менеджменту  – ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (та інших стандартів серії ISO/IEC 17021 – ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014, ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 тощо) та додаткових стандартів:
-          для органів з сертифікації систем менеджменту харчової продукції  – ISO/TS 22003:2013,
-          для органів з сертифікації систем менеджменту інформаційної безпеки – ДСТУ ISO/IEC 27006:2015,
-          для органів з сертифікації систем енергетичного менеджменту – ДСТУ ISO 50003:2016;
d)     органи з сертифікації персоналу – ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014;
e)      органи з інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014;
f)      медичні лабораторії – ДСТУ EN ISO 15189:2015;
g)     провайдери перевірки кваліфікації – ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017.

Під час акредитації НААУ керується відповідними рекомендаціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних (ЕА) організацій з акредитації.

8.1.4 НААУ може оцінювати відповідність ООВ додатковим вимогам у відповідних галузях економіки.

8.1.5 З метою підготовки заявочного комплекту документів на акредитацію ООВ має надіслати до НААУ запит щодо акредитації за формою Ф-08.08.01. Реєстрація запитів щодо акредитації ООВ здійснюється відповідно до Інструкції „Порядок реєстрації запитів на акредитацію органів з оцінки відповідності (ІН-08.08.01)”.

8.1.6 При наявності доказів шахрайської поведінки з боку ООВ, який навмисно надає неправдиву інформацію або приховує інформацію на будь-якому етапі процесу подачі заявки або первинної оцінки, НААУ відхиляє заявку або припиняє процес оцінки.

8.1.7 У випадку відмови ООВ-заявника сплачувати кошти та/або укладати договір для робіт у визначені терміни, НААУ має право анулювати заявку і подальшу роботу з акредитації припинити.

8.1.8 Ситуаціями, що унеможливлюють проведення НААУ оцінки на місці ООВ, є:

-       обставини, що унеможливлюють доступ представників НААУ до місцезнаходження ООВ або загрожують їх життю (наприклад, повінь, землетрус, бойові дії, терористичні акти, пожежі, надзвичайний або воєнний стан тощо) та форс-мажорні обставини;
-       відсутність персоналу ООВ на робочих місцях (наприклад, хвороби, епідемії тощо);
-       відсутність приміщення в ООВ або доступу до нього (наприклад, внаслідок завершення терміну оренди, руйнування будівлі, перешкоджання доступу представниками ООВ, охороною або правоохоронними органами тощо).

Джерелом інформації щодо виникнення ситуацій, які унеможливлюють проведення оцінювання на місці, можуть бути листи від ООВ, службові записки працівників НААУ, офіційні публікації відповідних органів державної влади.

У разі надходження такої інформації, НААУ вивчає відповідні обставини, та приймає  рішення, а саме:

-       перенесення дати оцінювання на місці (на термін, що не перевищує 2 роки з часу останнього оцінювання ООВ на місці);
-       тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію у вищенаведених випадках видається на термін, що не перевищує один рік;
-       скасування дії атестата про акредитацію.

Тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації проводиться відповідно до методики “Тимчасове зупинення або скасування атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації” (М-08.00.20) та рішення оформлюються на підставі протоколу засідання відповідної комісії НААУ.

8.1.9 Начальники управлінь з акредитації контролюють своєчасне виконання робіт з акредитації виконавцями та відповідають за актуалізацію Довідок про стан виконання робіт з акредитації (Ф-01.08.02), які розміщуються у внутрішній мережі НААУ.

8.2  Процедура акредитації

8.2.1 Подання заявки органом з оцінки відповідності (заявником) на акредитацію  чи розширення сфери акредитації

НААУ оприлюднює перелік та форми заявочних документів на веб-сторінці НААУ.

Заявник подає заявку на акредитацію чи розширення сфери акредитації до НААУ за встановленою формою “Заявка на акредитацію ООВ” (Ф-08.00.02), а також комплект документів згідно з “Переліком документів, що додаються до заявки” (Ф-08.хх.03) в залежності від типу ООВ. У разі наміру заявника акредитуватися на декілька видів діяльності, визначених у п.8.1.3, він повинен подати окремі заявки на кожний вид діяльності.

Реєстрація заявки на акредитацію в НААУ проводиться відповідно  до  методики  “Приймання,  вхідний  контроль, реєстрація  заявки” (М-08.08.03).

Заявка від ООВ, дія атестату якого була скасована за результатами моніторингу шляхом проведення нагляду або позачергової оцінки, приймається для подальшої роботи  не раніше ніж через рік після винесення НААУ рішення про скасування атестату акредитації.

8.2.2  Розгляд документів та інформації, що додається до заявки

Перевірка повноти наданих до заявки документів проводиться згідно із методикою “Розгляд документів та інформації, що додаються до заявки” (М-08.08.05). У разі неправильного заповнення заявки чи недостатності наданої інформації та документів, заявник повинен доопрацювати наданий комплект документів. Термін доопрацювання документів не повинен  перевищувати 120 днів. Якщо термін доопрацювання перевищує 120 днів, то заявка анулюється.

У разі позитивних результатів аналізу, роботи з акредитації продовжуються. У разі негативних результатів аналізу, документи повертаються заявнику для доопрацювання.

За згодою сторін НААУ може провести попередню оцінку заявника для визначення його готовності до перевірки відповідно до методик “Організація та проведення попереднього оцінювання лабораторій” (М-08.01.10) та “Організація та проведення попереднього оцінювання органів з сертифікації та органів з інспектування ” (М-08.03.10). Попереднє оцінювання триває один день. Можливе проведення лише одного попереднього оцінювання для конкретного заявника. Під час проведення попереднього оцінювання аудитор з акредитації не повинен  надавати жодних консультаційних послуг.

Під час розгляду проекту сфери про акредитацію здійснюється аналіз ресурсів відповідно до п.7.3 ISO/IEC 17011. У разі відсутності в НААУ відповідних ресурсів (наприклад, експертів з відповідними технічними знаннями) НААУ може відмовити ООВ у проведенні акредитації.

У разі, якщо за результатами розгляду заявки встановлено невідповідність наданих документів положенням «Критеріїв оцінювання та  прийняття схем оцінки відповідності» (ЗД-08.08.29), НААУ може відмовити ООВ у проведенні акредитації.

До прийняття рішення за результатами розгляду заявки (Ф-08.00.23) залучаються: перший заступник Голови з питань акредитації, начальник відповідного управління з акредитації, начальник відповідного відділу акредитації.

Встановлено наступну відповідальність під час прийняття рішення за результатами розгляду заявки:

-   начальник відділу відповідає за аналіз повноти розгляду заявки та змісту протоколу розгляду заявки;
-   начальник управління акредитації відповідає за правильність рекомендацій та висновків, зроблених відповідальним виконавцем, і проекту рішення щодо розгляду заявки;
-   перший заступник Голови з питань акредитації відповідає за остаточне прийняття та затвердження рішення.

8.2.3  Формування складу групи аудиторів з акредитації та інформування заявника

Призначається група аудиторів з акредитації (далі – група), яка буде проводити оцінку заявника, відповідно до методики “Формування складу групи аудиторів з акредитації та інформування заявника” (М-08.08.07). До групи можуть залучатися головні аудитори, аудитори та експерти з акредитації. Якщо ООВ подав заявку до НААУ вперше, то група складається щонайменше з двох осіб.

Заявник завчасно інформується про склад групи відповідно до методики  “Формування складу групи аудиторів з акредитації та інформування заявника” (М-08.08.07).

У разі залучення спостерігачів з боку ООВ до процесу оцінки на місці, ООВ повинен завчасно повідомити НААУ про їх участь з обґрунтуванням їх присутності під час оцінки на місці. Спостерігачі повинні підписати декларацію про конфіденційність.

Складання, перевіряння та підписання договору щодо акредитації здійснюється відповідно до методики “Порядок роботи з договорами” (М-08.08.06).

Складається програма акредитації (Ф-08.хх.07) та узгоджується з призначеною групою. При обранні діяльності, що підлягає оцінці, керівник групи повинен розглянути ризики, пов’язані із діяльністю, місцями знаходження та персоналом у межах сфери акредитації.

8.2.4  Проведення аналізу наданої інформації та документації

Призначена група аудиторів з акредитації аналізує надану інформацію та документацію, згідно із методиками “Проведення аналізу наданої заявником-лабораторією інформації та документації” (М-08.01.09) та “Проведення аналізу наданої заявником (органом з сертифікації, органом з інспектування) інформації та документації” (М-08.03.11).

Акт аналізу документації надсилається заявнику.

У разі позитивних результатів аналізу, роботи продовжуються та проводиться оцінка заявника на місці.

У разі негативних результатів аналізу, документи повертаються заявнику для доопрацювання. Термін доопрацювання документів не повинен перевищувати 90 днів. Після доопрацювання заявник надсилає документи на повторний аналіз, для чого укладається додаткова угода. Максимально можлива кількість повторних аналізувань документів становить два аналізування. Якщо термін доопрацювання перевищує 90 днів, то заявка анулюється.

До прийняття рішення за результатами розгляду акту аналізу документів (Ф-08.00.25) залучаються: начальник управління акредитації,  начальник відповідного відділу акредитації, перший заступник Голови з питань акредитації, заступник Голови.

Встановлено наступну відповідальність під час прийняття рішення за результатами розгляду акту аналізу документів:

-   начальник відділу відповідає за аналіз повноти та виконання програми оцінки і  змісту звітів та актів аналізу документів;
-   начальник управління акредитації відповідає за правильність рекомендацій та висновків, зроблених групою аудиторів з акредитації, і проекту рішення щодо аналізу документів;
-   перший заступник Голови з питань акредитації відповідає за остаточне прийняття та затвердження рішення.

Якщо будь-яка особа з вищенаведеного списку брала участь в оцінці конкретного ООВ, то вона не залучається до процесу прийняття рішення щодо цього ООВ та сфера його відповідальність у цьому процесі покладається на особу, який він підпорядкований.

Якщо перший заступник Голови з питань акредитації бере участь в оцінці конкретного ООВ, то сфера його відповідальності покладається на заступника Голови.

8.2.5  Складання плану та інформування про це заявника

Складається план оцінки на місці (Ф-08.хх.26), який повинен містити інформацію щодо критеріїв акредитації (стандарти, документи ILAC/IAF/EA тощо). НААУ інформує заявника, який повинен повідомити НААУ про погодження або не погодження плану.

8.2.6  Проведення оцінки на місці

Оцінка на місці проводиться згідно з планом відповідно до методик “Проведення оцінки лабораторії на місці” (М-08.01.14) та “Проведення оцінки на місці органів з сертифікації та органів з інспектування” (М-08.03.15).

Оцінка на місці складається з таких основних етапів:

  • проведення попередньої наради з керівництвом заявника;
  • збір об’єктивних відомостей щодо відповідності заявника критеріям акредитації;
  • аналіз зібраних даних та визначення відповідності (невідповідності) заявника критеріям акредитації;
  • проведення підсумкової наради з керівництвом заявника щодо обговорення результатів оцінки та складання і підписання протоколу наради із визначенням термінів усунення виявлених невідповідностей.

Якщо ООВ має філії, то при первинній акредитації обов’язково перевіряється як головний офіс, так і усі філії.

Під час оцінки ООВ проводиться обов’язкова фотофіксація групи аудиторів з акредитації під час проведення попередньої та підсумкової нарад. Також може проводитись фото та відео фіксація наступних об’єктів: місця розташування ООВ, обладнання, окремі етапи оцінки на місці (вступна нарада, заключна нарада тощо), спостереження за діяльністю ООВ. До проведення  фото та відео- фіксації необхідно отримати дозвіл ООВ на її проведення.

Якщо оцінку на місці неможливо провести в повному обсязі (наприклад, неможливість члена групи аудиторів з акредитації брати участь в оцінці на місці, форс-мажорні обставини тощо), керівник групи аудиторів з акредитації узгоджує питання з керівництвом ООВ щодо додаткових заходів для завершення оцінки, які визначаються в Протоколі заключної наради.

8.2.7  Аналіз зібраних матеріалів, складання звітів та акта оцінки на місці

Призначена група аудиторів збирає під час оцінки на місці об’єктивні дані для підтвердження компетентності ООВ та проводить їх аналіз відповідно до методик “Проведення оцінки лабораторії на місці” (М-08.01.14) та  “Проведення оцінки на місці органів з сертифікації та органів з інспектування” (М-08.03.15).

За результатами аналізу, керівник групи аудиторів з акредитації складає акт оцінки на місці з рекомендаціями щодо акредитації  або про відмову в акредитації за формою “Акт про оцінку на місці” (Ф-08.хх.28). Акт разом з необхідним комплектом документів подається до НААУ. При цьому ООВ у термін до 90 днів повинен впровадити коригувальні дії для усунення виявлених невідповідностей та надати відповідну інформацію до НААУ. У разі, якщо ООВ у термін до 90 днів не надав до НААУ відповідної інформації, заявку може бути анульовано.

За необхідності НААУ може проводити повну або часткову повторну оцінку на місці, попередньо поінформувавши про це ООВ. Максимально можлива кількість повторних оцінок заявника на місці становить дві оцінки. У разі, якщо підставою для повторної оцінки є наявність сумнівів у достовірності отриманих даних, така оцінка здійснюється за рахунок НААУ.

8.2.8  Оцінювання результатів робіт з акредитації, надання рекомендацій та прийняття рішення

У разі виникнення необхідності, НААУ може звернутись до ПТКА для обговорення та розгляду результатів робіт з акредитації (необхідність може виникнути, наприклад, у разі наявності різних тлумачень тощо).

Відповідний ПТКА надає кандидатуру фахівця у відповідній сфері, що є членом ПТКА, для аналізування та надання рекомендацій. Він повинен обов’язково заповнити “Декларацію про конфіденційність” (Ф-08.00.32). Процес оцінювання результатів робіт з акредитації відбувається в приміщенні НААУ, при цьому представник ПТКА має доступ до всієї справи з акредитації. Рекомендації щодо акредитації оформлюються відповідно до форми Ф-08.00.14. Якщо сфера акредитації ООВ входить до сфери діяльності декількох підкомітетів, то до такої діяльності можуть залучатися представники декількох підкомітетів.

Рішення (Ф-08.00.30,  Ф-08.00.54, Ф-08.00.55,  Ф-08.00.36,  Ф-08.00.47,  Ф-08.00.50, Ф-08.00.51, Ф-08.00.52, Ф-08.00.56) приймаються Головою НААУ після отримання акта оцінки на місці, всього комплекту документів та, у разі необхідності, рекомендацій ПТКА. До прийняття рішення залучаються: перший заступник Голови з питань акредитації, начальник управління акредитації,  начальник відповідного відділу.

Встановлено наступну відповідальність під час прийняття вище згаданих рішень:

-   начальник відділу відповідає за аналіз повноти і виконання програми та плану оцінки, аналіз змісту звітів та актів про оцінку на місці, перевірку виявлених невідповідностей та виконання коригувальних дій, перевірку наявності усіх необхідних документів щодо процесу акредитації, правильність оформлення атестату та сфери акредитації;
-   начальник управління акредитації відповідає за правильність рекомендацій та висновків, зроблених групою аудиторів з акредитації, і проекту рішення щодо надання акредитації;
-   перший заступник Голови з питань акредитації відповідає за перевірку виконання процесу акредитації;
-   Голова НААУ відповідно до чинного законодавства України відповідає за остаточне прийняття та затвердження рішення.

Якщо будь-яка особа з вищенаведеного списку брала участь в оцінці конкретного ООВ, то вона не залучається до процесу прийняття рішення щодо цього ООВ та сфера його відповідальності у цьому процесі покладається на особу, який він підпорядкований.

Якщо Голова НААУ бере участь в оцінці конкретного ООВ, то сфера його відповідальності покладається на першого заступника Голови з питань акредитації.

У разі прийняття рішення про акредитацію ООВ, НААУ оформлює та надає ООВ атестат про акредитацію строком дії п’ять років (цикл акредитації). Дата початку циклу акредитації (початок дії атестата про акредитацію) повинна співпадати або бути після дати рішення щодо надання акредитації. Цикл акредитації включає наступну повторну акредитацію.

Реєстрація атестату про акредитацію та внесення відомостей про ООВ до реєстру проводяться згідно з Інструкцією „Порядок реєстрації атестатів акредитації органів з оцінки відповідності та ведення Реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності” (ІН-08.08.02).

Між НААУ та ООВ укладається Генеральна угода (Ф-08.хх.27), яка містить права та обов’язки акредитованого ООВ та НААУ.

Атестат про акредитацію надається українською мовою. За письмовим зверненням ООВ може додатково надаватися атестат про акредитацію на іноземній мові (англійській чи російській) відповідно до інструкції “Порядок оформлення атестатів акредитації ООВ англійською/російською мовою» (ІН-08.08.03). Атестат про акредитацію на іноземній мові може надаватись як одночасно з видачею атестату акредитації, так і протягом його дії. Строк дії атестату іноземною мовою відповідає строку дії атестату про акредитацію, виданого українською мовою, і надається за тим же реєстраційним номером. НААУ не здійснює переклад на іноземні мови сфери про акредитацію.

У разі відмови в акредитації заявнику надсилається (надається) у письмовій формі повідомлення, в якому визначаються підстави такої відмови.

Відповідальний виконавець сектору реєстру направляє до ООВ один примірник акту про проведення оцінки на місці (Ф-08.0Х.28), Рішення про акредитацію (Ф-08.00.30), Атестат про акредитацію зі сферою, один примірник Генеральної Угоди між НААУ та ООВ.

8.3  Проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду і позачергових оцінок за діяльністю акредитованих ООВ

НААУ проводить моніторинг шляхом здійснення нагляду і позачергової оцінки за акредитованим ООВ відповідно до методик «Організація та проведення моніторингу шляхом  здійснення   нагляду  за   акредитованими   лабораторіями  і   позачергових  оцінок»  (М-08.01.12) та «Організація та проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за акредитованими органами з сертифікації, органами з інспектування і позачергових оцінок» (М-08.03.13). Терміни проведення наглядів – відповідно до політики НААУ «Політика НААУ щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та позачергової оцінки за діяльністю акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності» (ЗД-08.00.16) та затверджених планів щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду на кожний квартал.

При проведенні нагляду оцінюється головне приміщення та вибірково визначені філії/дільниці, але таким чином, щоб за цикл акредитації охопити усі філії/дільниці.

Для проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду, НААУ призначає групу аудиторів з акредитації. ООВ інформується про склад групи.

У разі надходження звернень центральних органів виконавчої влади, вимог державних контролюючих та правоохоронних органів щодо необхідності розгляду виявлених грубих порушень в діяльності ООВ відповідно до Загального документа НААУ «Перелік   грубих   порушень   з  боку   акредитованого   органу  з  оцінки  відповідності» (ЗД-08.00.35), якщо такі звернення підтверджені достатніми матеріалами щодо фактів грубих порушень, необхідних для розгляду та прийняття рішення, НААУ розглядає та аналізує ці матеріали і може прийняти рішення без проведення додаткової оцінки на місці.

У разі надходження до НААУ звернень центральних органів виконавчої влади, вимог державних контролюючих та правоохоронних органів щодо проведення позачергової оцінки за діяльністю акредитованих ООВ, щодо яких встановлено факт або наявна інформація про вчинення грубих порушень в діяльності ООВ відповідно до Загального документа НААУ «Перелік   грубих    порушень  з   боку  акредитованого  органу  з  оцінки   відповідності» (ЗД-08.00.35), які потребують додаткової оцінки на місці, НААУ здійснює моніторинг шляхом здійснення позачергової оцінки, як визначено методикою «Організація та проведення моніторингу шляхом здійснення позачергової оцінки» (М-08.00.19).

Кількість позачергових оцінок ООВ не впливає на кількість та періодичність запланованих оцінок з метою нагляду за акредитованими ООВ.

У разі встановлення під час нагляду фактів невідповідності критеріям акредитації НААУ вимагає від ООВ впровадження коригувальних заходів.

Максимальний термін усунення невідповідностей після нагляду становить 1 місяць після завершення оцінки на місці.

За результатами нагляду складається акт, який повинен містити рекомендацію про можливість подальшої діяльності ООВ або про необхідність тимчасового зупинення дії чи скасування його атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації.

Для ООВ, що призначені в сфері дії технічних регламентів, на початку кожного року проводиться збір інформації за наступними показниками:

-          кількість проведених робіт з оцінки відповідності (з визначенням процедури з оцінки відповідності);
-          кількість скасованих та призупинених сертифікатів;
-          кількість персоналу, залученого до робіт з оцінки відповідності;
-          нормативи для проведення робіт з оцінки відповідності;
-          інформація про скарги та апеляції.

Інформація, отримана від ООВ, використовується управлінням з акредитації органів сертифікації та інспектування для планування наступного моніторингу шляхом здійснення нагляду.

8.4  Розширення або обмеження сфери  акредитації

Якщо ООВ подає заявку на розширення сфери акредитації, НААУ вживає відповідні заходи щодо оцінки компетентності ООВ відповідно до методики “Розширення сфери акредитації ООВ” (М-08.00.18).

НААУ має право обмежити сферу акредитації, якщо ООВ виявив бажання або порушує вимоги акредитації та не відповідає вимогам щодо компетентності у певній частині сфери акредитації. Цей процес описано у методиці “Обмеження сфери акредитації ООВ” (М-08.00.17).

Підставою для обмеження частини сфери акредитації є встановлені факти невідповідності ООВ вимогам акредитації або відсутності сталого досвіду ООВ в частині сфери акредитації відповідно до загального документа НААУ «Критерії сталого досвіду ООВ» ЗД-08.00.19.

Якщо ООВ бажає поєднати роботи щодо розширення своєї сфери акредитації з проведенням робіт щодо моніторингу шляхом проведення нагляду з боку НААУ, то для своєчасної підготовки НААУ до виконання робіт він повинен подати заявку на розширення сфери акредитації до НААУ не пізніше, ніж за три місяці до початку проведення робіт з нагляду. В іншому випадку, роботи з розширення сфери акредитації ООВ будуть проводитися під час наступної оцінки на місці після проведення нагляду.

8.5  Тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації

Тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації проводиться відповідно  до  методики “Тимчасове  зупинення   або  скасування  атестата  про  акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації” (М-08.00.20).

У випадках виявлення грубих порушень ООВ, рішення про тимчасове зупинення атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації діє не більше одного року.

У випадку заяви від акредитованого ООВ на тимчасове зупинення атестату ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації, рішення діє не більше одного року.

Якщо дія атестата про акредитацію ООВ не поновлена протягом терміну, вказаному у рішенні, то він скасовується аб. Якщо дія частини сфери акредитації ООВ не поновлена протягом терміну, вказаному у рішенні, то сфера акредитації обмежується в частині, що була тимчасово зупинена. У разі скасування атестата про акредитацію з причин, інших, ніж порушення вимог законодавства чи стандартів, ООВ може надати заявку на акредитацію за процедурою первинної акредитації.

Після прийняття рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію ООВ або частини його сфери акредитації, ООВ забороняється виконувати роботи у сфері його діяльності з посиланням на національний знак акредитації або комбіновані знаки ILAC MRA або IAF MLA та акредитацію НААУ.

Поновлення дії атестата про акредитацію ООВ або частини його сфери акредитації після тимчасового зупинення, здійснюється відповідно до  методики “Тимчасове   зупинення   або  скасування  атестата  про  акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації” (М-08.00.20).

Скасування атестата про акредитацію здійснюється за тих же умов, що і  тимчасове зупинення, якщо виявлені порушення не можуть бути усунені за визначений проміжок часу або ООВ не вжив вчасно заходів, направлених на недопущення порушень Угоди з НААУ, а також, якщо ООВ повністю припиняє свою діяльність або припиняє діяльність в сфері акредитації.

Поновлення дії атестата про акредитацію у разі скасування неможливе.

8.6  Порядок внесення змін, які стосуються акредитації, наданої органам з оцінки відповідності

Порядок внесення змін, які стосуються наданої акредитації органам з оцінки відповідності здійснюється відповідно до методики “Порядок підтвердження відповідності вимогам акредитації у разі змін в акредитованому ООВ та у сфері акредитації“ (М-08.00.02).

8.7  Порядок проведення моніторингу шляхом повторних оцінок

Повторна оцінки здійснюється кожні п’ять років.

З метою проведення моніторингу шляхом повторних оцінок ООВ повинен подати у термін, не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну дію атестату про акредитацію, комплект документів на паперових та електронних носіях.

Якщо ООВ не звернувся до НААУ з заявкою на повторну акредитацію у зазначений термін, процедура оцінки повинна бути виконана відповідно до вимог первинної оцінки.

У разі подання заявки на повторну оцінку ООВ, у якого був скасований атестат про акредитацію, повинен надати додатково документально підтверджені коригувальні дії про усунення причин, на підставі яких був скасований зазначений атестат.

Процедура проведення моніторингу шляхом повторних оцінок лабораторій проводиться згідно з Методикою “Проведення моніторингу шляхом повторної оцінки випробувальної лабораторії” (М-08.01.08), органів з сертифікації та органів з інспектування – згідно з Методикою «Організація та проведення моніторингу шляхом повторної оцінки органів з сертифікації/органів з інспектування» (М-08.03.16).