Положення про комісію з апеляцій НААУ

ЗД-15.00.05:ред. 09

(Погоджено на засіданні Ради з акредитації 21.12.2018)

 

1 Загальні положення

1.1. Положення про Комісію з апеляцій (далі – Положення) встановлює основні правила та порядок розгляду апеляцій з боку органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) стосовно оскарження рішень Національного агентства з акредитації України (далі – НААУ) і реалізує положення статей 6, 7 та 9 Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності.”

1.2. Комісія з апеляції (далі – Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами з питань акредитації, правилами та методиками, що діють в НААУ, цим Положенням.

1.3. Комісія працює на громадських засадах. Діяльність Комісії базується на засадах неупередженості, відкритості та гласності.

1.4. Керівництво НААУ  для розгляду апеляцій  забезпечує Комісію приміщенням, оргтехнікою та іншими необхідними матеріалами.

1.5. Справи з розгляду апеляцій оформлюються і зберігаються відповідно до процедур діловодства НААУ.

 

2 Склад Комісії

2.1. Комісія утворюється у складі семи осіб. Розгляд кандидатур у члени Комісії та затвердження її складу проводиться Радою з акредитації за поданням НААУ. До складу Комісії не можуть входити співробітники НААУ.

2.2.  Голова Комісії  та його заступник обираються на  засіданні Комісії простим голосування.

2.3. Склад  Комісії переглядається на засіданні Ради з акредитації один раз на 12 місяців.

2.4.  Під час формування складу Комісії повинна обов’язково враховуватися професійна компетентність її членів в галузі технічного регулювання та обізнаність з процедурами в сфері акредитації, а також забезпечуватись незалежність Комісії від конфліктуючих сторін.

2.5. Для координації дій Комісії, апелянта та НААУ, а також оформлення і зберігання справ, призначається відповідальний виконавець із числа співробітників НААУ.

 

3 Обов’язки Комісії

Комісія зобов’язана забезпечити:

3.1. Розгляд кожної апеляції з питання акредитації ООВ.

3.2. Прийняття рішення за результатами розгляду апеляцій та доведення його до сторін, яких це стосується.

3.3. Дотримання членами Комісії принципів конфіденційності щодо інформації, отриманої під час розгляду апеляцій, зокрема, шляхом підписання декларації конфіденційності

 

4 Права Комісії

Комісія має право:

4.1. Звертатись і отримувати  від НААУ та апелянта  необхідні документи, матеріали і відомості по справі з розгляду апеляції.

4.2. Звертатись і залучати експертів, представників  НААУ, апелянта та інші організації які можуть надати технічну або іншу інформацію необхідну для розгляду апеляції.

 

5 Відповідальність Комісії

5.1. Комісія несе установлену законодавством відповідальність у разі неправомірного використання наданих їй прав, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації.

 

6 Порядок подання апеляцій

6.1. Апеляція подається в письмовій формі на ім’я Голови Комісії на адресу НААУ з обов’язковим посиланням на дату отримання рішення. Термін подання апеляції становить тридцять календарних днів з дати отримання рішення  НААУ. Подання апеляції не зупиняє дії рішення, прийнятого НААУ.

6.2. ООВ може оскаржити рішення, дії та бездіяльність   національного   органу   України   з  акредитації, пов’язані    з   акредитацією   відповідного   органу   з   оцінки відповідності, шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій або в судовому порядку.

6.3. Апеляція подається у письмовій формі за підписом керівника ООВ або уповноваженої особи із зазначенням, що це саме апеляція,  право подання  якої  встановлено ст. 9 Закону України  «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

6.4. В апеляції зазначається:

1) найменування ООВ, який її подає, його місцезнаходження;

2) рішення, яке оскаржується;

3) в чому, на думку ООВ полягає незаконність і /або  необґрунтованість рішення НААУ;

4) чітке обґрунтування справи та в чому полягає порушення з боку НААУ;

До апеляції додаються усі необхідні документи й матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції їх перелік а також клопотання особи, яка подала апеляцію.

За потреби, Комісія може вимагати надання додаткових документів, необхідних для розгляду апеляції.

6.5. Розгляду не підлягають:

-  апеляції термін подання яких перевищує тридцять календарних днів з дати отримання рішення НААУ;

- повторні апеляції якщо рішення по щодо апеляції з цього питання  Комісією вже було прийнято;

- апеляції, підписані неуповноваженою особою.

- апеляції, де предметом розгляду є рішення НААУ, які не стосуються проведення акредитації, визначені статтею 11 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та суперечать змісту рішень визначених пунктом 3.13 ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів з акредитації,  що акредитують органи з оцінки відповідності».

В разі подання таких апеляцій голова Комісії або його заступник повідомляє апелянта про неможливість розгляду поданої апеляції.

6.6. ООВ може у будь-який час відкликати подану апеляцію. У разі відкликання апеляції, розгляд апеляції зупиняється. Розгляд питання, порушеного у апеляції, що була відкликана, вдруге не проводиться.

 

7 Порядок розгляду апеляцій

7.1. Зареєстрована в НААУ відповідно до Інструкції  “Про порядок ведення діловодства з реєстрації апеляцій у Національному агентстві з акредитації України»   апеляція та інші матеріали, що надійшли з нею передаються Голові Комісії.

Голова Комісії аналізує можливість потенційного конфлікту інтересів щодо неупередженості та конфіденційності членів Комісії з конфліктною стороною та складає висновок. У разі наявності конфлікту інтересів член Комісії до розгляду апеляції не залучається та не має доступу до матеріалів справи. Після аналізу конфліктів інтересів  Голова Комісії інформує ООВ про остаточний склад Комісії, що буде розглядати апеляцію.​

7.2. Голова Комісії доручає членам Комісії попередньо розглянути й опрацювати апеляцію. У разі необхідності звертається до НААУ щодо надання  документів і матеріалів  з приводу поданої апеляції.

7.3. Комісія розглядає апеляцію у місячний термін від дня її надходження. Якщо в місячний термін вирішити порушені в апеляції питання неможливо, Голова Комісії встановлює додатковий термін для її розгляду. При цьому загальний термін розгляду апеляції не може перевищувати сорока п’яти днів.

7.4. Голова Комісії розглядає опрацьовані матеріали, та призначає дату засідання Комісії.

7.5. Головує на засіданні Голова Комісії. Для введення протоколу засідання по розгляду апеляції Голова призначає секретаря.

7.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Комісії. У разі відсутності кворуму в день засідання Голова Комісії призначає нове засідання в найближчий термін, з урахування п. 7.3. Положення.

7.7. На розгляд апеляції запрошуються представники сторін. Вони можуть давати усні та письмові пояснення, ставити питання, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що стосуються апеляції, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах. У разі неприбуття представників сторін, Комісія має право розглядати апеляцію за їх відсутності.

7.8. Протокол засідання Комісії має чітко і стисло описувати суть апеляції, зміст запитань, відповідей і виступів.

7.9. За результатами обговорення та розгляду апеляції Комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому засіданні більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів “за “ та “проти”, голос Голови є вирішальним.

Якщо Комісія визнає рішення, прийняте НААУ, обґрунтованим та таким, що відповідає нормативно-правовим актам з питань акредитації, приймається рішення про необґрунтованість апеляції ООВ.

Якщо Комісія визнає рішення, прийняте НААУ, таким, що прийнято з порушенням нормативно-правових актів з питань акредитації та /або правил, процедур, методик тощо, що діють в НААУ, приймається рішення про обґрунтованість апеляції (в цілому або в частині) та рекомендується НААУ усунути допущене порушення.

7.10. Рішення Комісії фіксується в протоколі засідання, який  підписується Головою Комісії та її членами присутніми на засіданні.

7.11. Про прийняте Рішення Комісія письмово інформує заінтересовані сторони.

7.12. Рішення Комісії може бути оскаржене в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

7.13. Протоколи засідань Комісії  зберігаються в НААУ протягом десяти років.