Положення про Атестаційну комісію персоналу з акредитації

(ЗД-09.00.02:ред. 04 cхвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 24.12.2015)

1.   Загальні положення

1.1 Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.

1.2 Положення про Атестаційну комісію персоналу з акредитації (далі – Положення) встановлює основні правила та організаційні засади діяльності Атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України (далі – НААУ).

1.3 Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами  України,  актами  Президента  України, Кабінету Міністрів України,  нормативно-правовими  актами, що регулюють відносини у сфері акредитації органів з оцінки відповідності, Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Кваліфікаційними вимогами, порядком та правилами атестації персоналу з акредитації” (далі – Кваліфікаційні вимоги) та цим Положенням.

 2.  Склад Атестаційної комісії 

2.1Склад Атестаційної комісії пропонується НААУ, погоджується Радою з акредитації та затверджується Наказом НААУ.

2.2Обов’язки Голови Атестаційної комісії покладаються на одного з її членів Наказом НААУ.

2.3Документування роботи Атестаційної комісії веде секретар – співробітник НААУ, що відповідає за роботу з персоналом з акредитації та не входить до складу Атестаційної комісії.

2.4 Термін повноважень Атестаційної комісії становить три роки. 

3.  Обов’язки та повноваження Атестаційної комісії 

3.1 Атестаційна комісія зобов’язана визначати відповідність персоналу з акредитації документу “Кваліфікаційні вимоги, порядок та правила атестації персоналу з акредитації” (ЗД-09.00.01).

3.2 До повноважень Атестаційної комісії належить:

- розгляд анкет щодо визначення рівня кваліфікації експертів з акредитації (Ф-09.00.20) та у разі переатестації – анкет щодо підтримання належного рівня компетентності аудиторів/головних аудиторів (Ф-09.00.21, Ф-09.00.22) та інших документів (за необхідності);

- проведення співбесіди з кандидатами (за необхідності) для визначення їх відповідності Кваліфікаційним вимогам;

- прийняття рішення щодо атестації/переатестації або відмови в атестації/переатестації персоналу з акредитації;

- прийняття рішення щодо скасування свідоцтва аудитора/головного аудитора з акредитації (Ф-09.00.18, Ф-09.00.19);

- прийняття рішення щодо визнання свідоцтв аудиторів з акредитації, що видані органами з акредитації інших країн.

3.3. Атестаційна комісія щорічно надає до Ради з акредитації звіт щодо своєї діяльності.

4.  Порядок роботи Атестаційної комісії та оформлення результатів атестації 

4.1 Формою роботи Атестаційної комісії є засідання, яке вважається правомочним лише у разі присутності не менше половини її членів.

4.2 За результатами розгляду анкет (Ф-09.00.20, Ф-09.00.21, Ф-09.00.22), інших документів (за необхідності) та співбесіди (за необхідності) Атестаційна комісія приймає рішення щодо атестації/переатестації або відмови в атестації/переатестації персоналу з акредитації.

4.3  У разі недотримання вимог п. 9 Кваліфікаційних вимог Атестаційна комісія приймає рішення щодо скасування свідоцтва аудитора/головного аудитора з акредитації (Ф-09.00.18, Ф-09.00.19).

4.4 Рішення приймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Атестаційної комісії є вирішальним.

4.5 Рішення Атестаційної комісії оформлюється Протоколом, який підписує Голова Атестаційної комісії та секретар.

5.  Відповідальність членів Атестаційної комісії 

  5.1 Члени Атестаційної комісії підписують декларацію про конфіденційність та несуть відповідальність у разі розголошення та неправомірного використання інформації щодо персоналу з акредитації згідно з чинним законодавством України.

6. Посилання 

Положення містить посилання на наступні документи:

  1. ЗД-09.00.01 – «Кваліфікаційні вимоги, порядок та правила атестації персоналу з акредитації».
  2. Ф-09.00.18 – «Свідоцтво головного аудитора з акредитації».
  3. Ф-09.00.19 – «Свідоцтво аудитора з акредитації».
  4. Ф-09.00.20 – «Анкета для Атестаційної комісії щодо визначення рівня кваліфікації експерта на статус  аудитора з акредитації».
  5. Ф-09.00.21 – «Анкета для Атестаційної комісії щодо підтримання рівня кваліфікації аудитора з акредитації».
  6. Ф-09.00.22 – «Анкета для Атестаційної комісії щодо підтримання рівня кваліфікації  головного аудитора з акредитації».