Національне агентство з акредитації України

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт. Це засвідчення того, що орган з оцінки відповідності (ООВ) відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Акредитація в Україні здійснюється національним органом України з Акредитації, яким з 2002 року є Національне агентство з акредитації України (НААУ) і якому надані державні ексклюзивні повноваження на акредитацію органів з оцінки відповідності та проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації.

У 2009 році НААУ підписано Двосторонню угоду з Європейською кооперацією з акредитації (далі - Угода ЄА) щодо визнання результатів робіт з акредитації органів з сертифікації персоналу.

У 2012 році НААУ підписано додаткову Угоду ЄА щодо визнання національної системи акредитації України у сферах акредитації калібрувальних лабораторій та випробувальних і медичних лабораторій, а також органів з сертифікації систем менеджменту.

У листопаді 2011 року НААУ підписано асоційоване членство в ЄА.

Також, НААУ з 2004 року є афільованим членом Міжнародного співтовариства з акредитації лабораторій ILAC.

Міжнародна діяльність НААУ

Співробітництво з ILAC

Співробітництво з ILAC

Між­на­род­на асо­ці­а­ція з ак­ре­ди­та­ції ла­бо­ра­то­рій.

Співробітництво з EA

Співробітництво з EA

НААУ - асо­ці­йо­ва­ний член EA.

МДР СНД

МДР СНД

Між­дер­жав­на ра­да із стан­дар­ти­за­ції, мет­ро­ло­гії та сер­ти­фі­ка­ції.


Документи з діяльності НААУ

Нормативно-правова база

Нормативно-правові засади діяльності НААУ

Зразки документів

Заявочні комплекти документів

Документи щодо персоналу

Документи щодо персоналу з акредитації